Facebook


ร่างพระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 700 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

พระราชบัญญัติ

 

ยาสัตว์ พ.ศ.....

 

-------------------------------

 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ....

 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ยาสัตว์ หมายความว่า 

 

(๑)  วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

(๒)  วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้โดยตรงต่อร่างกายสัตว์  ในการวินิจฉัย บำบัด รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วย 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยยาสัตว์
  เหตุผล

  เนื่องจากปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง และจำเป็นต้องมีการนำยาสัตว์และวัคซีนมาใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์และลดการสูญเสีย ยาสัตว์และวัคซีนสำหรับสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ส่งผลถึงการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์และอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ รวมทั้งโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์ ซึ่งต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและประเทศคู่ค้า เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคและสารตกค้างจากการเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาการกำกับดูแลยาสัตว์ให้มีความชัดเจน เพื่อวางระบบในการควบคุมป้องกัน จึงควรมีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมยาสัตว์โดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาสัตว์อยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้


  ร่างพระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. .... มีโครงสร้าง ประกอบด้วย บทนิยาม และบทบัญญัติ
  ต่าง ๆ รวม ๑๐ หมวด ดังนี้
  หมวด ๑ คณะกรรมการยาสัตว์
  หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาสัตว์
  หมวด ๓ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  หมวด ๔ การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์
  หมวด ๕ การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต
  หมวด ๖ การโฆษณา
  หมวด ๗ ยาสัตว์ที่ห้ามผลิต ขาย นำเข้า และใช้
  หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่
  หมวด ๙ ความรับผิดทางแพ่ง
  หมวด ๑๐ บทกำหนดโทษ


  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail