Facebook


ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7426 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

 

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..)

 

 

 

พ.ศ. ....

 

 

 

-------------------------------

 

 

 

.........................................................

 

 

 

..........................................................

 

 

 

...........................................................

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

                  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งเป็นการสมควรปรับปรุง บทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และกำหนดโทษทางอาญาเพิ่มเติมสำหรับการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปราบปรามกระบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้
  (๑) แก้ไขคำว่า “รัฐมนตรี” “อธิบดี หรืออธิบดีกรมตำรวจ” “ผู้บังคับการกอง
  ตรวจคนเข้าเมือง” และ “กองตรวจคนเข้าเมือง” เป็น “นายกรัฐมนตรี” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” “ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” และ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” ทุกแห่ง
  (๒) ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
  (๓) ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
  พิจารณาคนเข้าเมือง และแก้ไขชื่อตำแหน่งกรรมการสำหรับอธิบดี เป็น ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖)
  (๔) กำหนดวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
  การชั่วคราวให้คนต่างด้าวทราบเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตอบรับ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๖)
  (๕) เพิ่มระวางโทษปรับตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
  (๖) กำหนดโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดหรือกระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
  (๗) แก้ไขชื่อตำแหน่งคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๔)
  • สาระสำคัญและประเด็นที่ต้องการรับฟังความคิดเห็น
  • ๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองให้สูงขึ้นเพื่อให้การปราบปรามกระบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบแรงงานคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
   ๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้คนต่างด้าวทราบเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตอบรับ
   ๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
   ๕. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง

 • ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงบทกำหนดโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองให้สูงขึ้นเพื่อให้การปราบปรามกระบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดระเบียบแรงงานคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 • ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดวิธีการแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้คนต่างด้าวทราบเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ตอบรับ
 • ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า อธิบดี และ รัฐมนตรี ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
  • มาตรา ๔
  • ให้แก้ไขคำว่า รัฐมนตรี อธิบดี หรือ อธิบดีกรมตำรวจ ผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง และ กองตรวจคนเข้าเมือง ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามลำดับทุกแห่ง
  • มาตรา ๕
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าทำการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
  • มาตรา ๖
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ
  • มาตรา ๗
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๓๖ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
   หากมีพฤติการณ์ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือคณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้อนุญาตไว้นั้นได้ ไม่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นผู้อนุญาต
   ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตคนต่างด้าว ซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาต อาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด แต่ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตคำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
   การอุทธรณ์คำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้ทำตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
   เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าวได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบกำหนดสี่สิบแปดชั่วโมง หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบคำสั่งแล้ว
  • มาตรา ๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • มาตรา ๙
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
   ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท
  • มาตรา ๑๐
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๓ ผู้ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือกระทำการด้วยการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับ ตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
   เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ และภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
  • มาตรา ๑๑
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๔ ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
   ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
   ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้
  • มาตรา ๑๒
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
   มาตรา ๖๔/๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ หรือกระทำการอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
  • มาตรา ๑๓
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๕ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓
   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๑๔
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๖ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕
   มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๗ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับ
   ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๑๕
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๗ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (๑) หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
   สี่หมื่นบาท
  • มาตรา ๑๖
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๘ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
   วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
  • มาตรา ๑๗
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๖๙ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
   วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจำพาหนะที่มิได้นำไปมอบนั้นคนละไม่เกิน
   สองหมื่นบาท
  • มาตรา ๑๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๐ พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม
   มาตรา ๑๒ (๑) เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่เกินสี่หมื่นบาท
  • มาตรา ๑๙
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๑ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับ
   ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
   ถ้าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้
   คนต่างด้าวหลบหนี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
  • มาตรา ๒๐
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๒ คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรือให้ส่งตัวไปตามมารตรา ๒๙ หรือหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๒๑
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๓ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
   หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • มาตรา ๒๒
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
  • มาตรา ๒๓
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๕ คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑(๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๒๔
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๖ คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสี่ร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • มาตรา ๒๕
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
  • มาตรา ๒๖
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
  • มาตรา ๒๗
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๗๙ เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักร แต่มิให้ปรับเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๒๘
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๘๐ ผู้ใดทำลายคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือทำให้คำสั่งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสาร หรือหลักฐานทราบถึงคำสั่งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
   หนึ่งหมื่นบาท
  • มาตรา ๒๙
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๘๑ คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๓๐
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๘๒ คนต่างด้าวผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคำสั่งของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งสั่งการแก่คนต่างด้าวผู้นั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ถ้าคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นคำสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าว ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
  • มาตรา ๓๑
  • ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๘๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๒ วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ มีอำนาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
   เมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • บทเฉพาะกาล
  • มาตรา ๓๒
  • บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใด ๆ ออกตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปได้ จนกว่าจะได้มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


   ........................................
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail