Facebook


ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3988 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ..๒๕๒๘

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ดังนี้

  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ห้ามข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือที่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นจะกระทำ
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถมอบอำนาจได้กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่งที่จะมอบอำนาจ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการเขตขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้
  (๓) เพิ่มเติมมาตรา ๘๘/๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
  กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน นับแต่เวลาผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
  (๔) แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๙๐
  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๐ สามารถดำเนินกระบวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้
  (๕) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้กรุงเทพมหานครสามารถก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัท เพื่อทำกิจการอื่นอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ นอกเหนือจากกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค
  (๖) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งสหการร่วมกับองค์กรเอกชนได้
  (๗) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

  เหตุผล

  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ เป็นเหตุให้การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนไม่คล่องตัว และการใช้บังคับกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและการใช้บังคับกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • (๑)
  • แก้ไขเพิ่มเติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ห้ามข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกับกรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัท ซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือที่กรุงเทพมหานคร การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุ้นจะกระทำ
  • (๒)
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถมอบอำนาจได้กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มตำแหน่งที่จะมอบอำนาจ ได้แก่ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการเขตขึ้นไปปฏิบัติราชการแทนได้
  • (๓)
  • เพิ่มเติมมาตรา ๘๘/๑ ให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
   กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัตินี้ พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทน นับแต่เวลาผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
  • (๔)
  • แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ของมาตรา ๙๐
   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๙๐ สามารถดำเนินกระบวนการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้
  • (๕)
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้กรุงเทพมหานครสามารถก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัท เพื่อทำกิจการอื่นอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ นอกเหนือจากกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค
  • (๖)
  • แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
   พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดตั้งสหการร่วมกับองค์กรเอกชนได้
  • (๗)
  • แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail