Facebook


ร่างพระบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4261 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.๒๕๔๙)ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งสำนักกฎหมายและคดีได้แก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุมฯ แล้วดังเอกสารที่ได้แนบ และจะได้จัดรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ต่อไปภายในปลายไตรมาสที่ ๒ หรือต้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไป
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔)
  (๒) เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขายตรง (แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสอง)
  (๓) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ (แก้ไขมาตรา ๑๘)
  (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ และการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗)
  (๕) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ นิติบุคคล เท่านั้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ และกำหนดบทบาทของสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการขายตรงหรือตลาดแบบตรง (มาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๗/๑)
  (๖) เพิ่มเติมเหตุเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียน (มาตรา ๔๒)

  เหตุผล
  ให้ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงอยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องยื่นคำขอและได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจากกลไกของรัฐในการรับจดทะเบียน ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงวิธีการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยโอนอำนาจหน้าที่นายทะเบียนไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจที่จะได้รับการบริการในการยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จุดเดียวเสร็จ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  บันทึกหลักการและเหตุผล
  ประกอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..)
  พ.ศ. ....
  -----------------------

  หลักการ
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔)
  (๒) เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขายตรง (แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสอง)
  (๓) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ (แก้ไขมาตรา ๑๘)
  (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ และการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗)
  (๕) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ นิติบุคคล เท่านั้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ และกำหนดบทบาทของสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการขายตรงหรือตลาดแบบตรง (มาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๗/๑)
  (๖) เพิ่มเติมเหตุเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียน (มาตรา ๔๒)

  เหตุผล
  ให้ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงอยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องยื่นคำขอและได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจากกลไกของรัฐในการรับจดทะเบียน ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงวิธีการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยโอนอำนาจหน้าที่นายทะเบียนไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจที่จะได้รับการบริการในการยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จุดเดียวเสร็จ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  -----------------------  ร่าง
  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..)
  พ.ศ. ....
  -------------------

  ...................................
  ...................................
  ...................................
  .....................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
  .....................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ”

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “นายทะเบียน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  ““นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน”

  มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ”

  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา”

  มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ”

  มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “มาตรา ๑๘ ให้กรมการค้าภายในรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ”

  มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
  “มาตรา ๒๐/๑ ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นนิติบุคคล และต้อง
  (๑) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  (๒) ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน”

  มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
  “มาตรา ๒๗/๑ ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องเป็นนิติบุคคล และต้อง
  (๑) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  (๒) ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน

  มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “มาตรา ๓๐ ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคในวันที่ผู้บริโภคได้รับสินค้า ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง”

  มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่แจ้งการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานที่อันเป็นที่ไม่รู้จัก หรือไม่อาจแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจต่อนายทะเบียน หรือหากไม่ประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด หรือไม่อาจแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอน”

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  ..........................................
  นายกรัฐมนตรี  ร่างที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สคบ.ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙
  akrapong@lawamendment.go.th
  February 1st, 2007


  • มาตรา ๑
  • มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ”
  • มาตรา ๒
  • มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “นายทะเบียน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ““นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน”
  • มาตรา ๔
  • มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ”
  • มาตรา ๕
  • มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา”
  • มาตรา ๖
  • มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ”

  • มาตรา ๗
  • มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “มาตรา ๑๘ ให้กรมการค้าภายในรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ”
  • มาตรา ๘
  • มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
   “มาตรา ๒๐/๑ ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นนิติบุคคล และต้อง
   (๑) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
   (๒) ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน”
  • มาตรา ๙
  • มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
   “มาตรา ๒๗/๑ ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต้องเป็นนิติบุคคล และต้อง
   (๑) มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
   (๒) ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียน
  • มาตรา ๑๑
  • มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่าผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือ ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่แจ้งการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานที่อันเป็นที่ไม่รู้จัก หรือไม่อาจแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจต่อนายทะเบียน หรือหากไม่ประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด หรือไม่อาจแสดงหลักฐานการดำเนินธุรกิจต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอน”
  • มาตรา ๑๐
  • มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   “มาตรา ๓๐ ผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคในวันที่ผู้บริโภคได้รับสินค้า ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง”
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • บันทึกหลักการและเหตุผล
   ประกอบร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. ....
   -----------------------

   หลักการ
   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔)
   (๒) เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขายตรง (แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสอง)
   (๓) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ (แก้ไขมาตรา ๑๘)
   (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ และการรับจดทะเบียนพร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๗)
   (๕) กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ นิติบุคคล เท่านั้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ และกำหนดบทบาทของสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการขายตรงหรือตลาดแบบตรง (มาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๗/๑)
   (๖) เพิ่มเติมเหตุเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียน (มาตรา ๔๒)

   เหตุผล
   ให้ธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงอยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรงจะต้องยื่นคำขอและได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เนื่องจากกลไกของรัฐในการรับจดทะเบียน ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงวิธีการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยโอนอำนาจหน้าที่นายทะเบียนไปอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจที่จะได้รับการบริการในการยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จุดเดียวเสร็จ และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

   -----------------------   ร่าง
   พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..)
   พ.ศ. ....
   -------------------

   ...................................
   ...................................
   ...................................
   .....................................................................................................................
   ...........................................................................................................................................

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
   .....................................................................................................................
   ...........................................................................................................................................

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า นายทะเบียน ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   นายทะเบียน หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าภายใน

   มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
   กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

   มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (๒) ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมการค้าภายในกำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา

   มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ

   มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๑๘ ให้กรมการค้าภายในรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

   มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕
   มาตรา ๒๐/๑ ผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจขายตรงต้องเป็นนิติบุคคล และต้อง
   (๑) มีทุนจดทะเบีย
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail