Facebook


(ร่าง) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7330 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.. .... เป็นกฎหมายเฉพาะที่จะรับรองและคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวและการใช้ชีวิตร่วมกันฉันคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกัน โดยมุ่ง
            ) รับรองสิทธิในการจดทะเบียนคู่ชีวิต


            ) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต


            ) รับรองสิทธิในทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต ตลอดจน สิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต  ปัจจุบันกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่ไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิและหน้าที่ในการเป็นคู่ชีวิตเช่นเดียวกับคู่สมรส ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคทางเพศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐[1]และ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.. ๒๕๕๘ ตลอดจนหลักการสิทธิมนุษยชนสากลอันปรากฏในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม อาทิ


            ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน


            กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง


            หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วย การใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ


     มาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง


                ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน


     มาตรา ๒๗ วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน


     มาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้


     มาตรา ๓๒ วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว


      มาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า
              “ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง


                ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน


     มาตรา ๒๗ วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              “ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน


     มาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


              “ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้


     มาตรา ๓๒ วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. ๒๕๖๐ บัญญัติว่า


               “ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว


   


   


  • ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่รับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวและคุ้มครองความสัมพันธ์ฉันคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกัน รวมทั้งกฎหมายลักษณะครอบครัวในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิเช่นว่าของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้สิทธิในการจดทะเบียนคู่ชีวิตและความสัมพันธ์ฉันคู่ชีวิตของคู่รักเพศเดียวกันได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักความเสมอภาคทางเพศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลจึงมีความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติฉบับ

 • ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ....
 • ประกอบด้วย ๗ หมวด ๗๐ มาตรา


   


  อารัมภบท (มาตรา ๑ - ) กำหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำนิยามสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ คำว่าคู่ชีวิตรวมทั้งกำหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้


   


  หมวด ๑ การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา ๕ - ๑๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการจดทะเบียนคู่ชีวิต


   


  หมวด ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๑๓ - ๑๖) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต


   


  หมวด ๓ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา ๑๗ - ๔๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนการจดทะเบียนคู่ชีวิต สินส่วนตัว ทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินร่วมกันของคู่ชีวิต


   


  หมวด ๔ ความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา ๔๕ - ๕๐) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ทำให้การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นโมฆะ และผลสืบเนื่องจากการที่การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นเป็นโมฆะ


   


  หมวด ๕ การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต (มาตรา ๕๑ - ๖๖) กำหนดเหตุที่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจน ผลสืบเนื่องการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต


   


  หมวด ๖ มรดก (มาตรา ๖๗ - ๖๙) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต


   


  หมวด ๗ อายุความ (มาตรา ๗๐) กำหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้

  • ช่วงเวลารับฟังความคิดเห็น
  • รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 - 20 พฤศจิการยน พ.ศ.2561 เวลา 16:30 น.

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail