Facebook


ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม ๗ ฉบับ (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3300 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ที่  www.opdc.go.th และ  www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวต่อไปนั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำผลความคิดเห็นไปใช้ประกอบการพิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ อีกทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดไว้ว่าก่อนที่รัฐจะตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายฉบับดังกล่าวอันได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ฉบับดังกล่าวด้วย

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/16p3F7Si1wuf5srZnNndMw1668vnLbhexFr0opTQA1kQ/edit

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติทัั้ง ๗ ฉบับ  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=3749

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=3749             โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม โดยมิได้จำกัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนเดิมเท่านั้น ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ เพื่อให้มีกระทรวงที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว  • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม ๗ ฉบับ
  •            เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีส่วนราชการที่ไม่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวข้างต้น  จึงสมควรที่จะต้องจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมขึ้นรับผิดชอบภารกิจนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มีการบูรณาการการพัฒนากำลังคน การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ เข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ

 • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม ๗ ฉบับ
 • หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น


  ๑. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเพิ่มหมวดเกี่ยวกับกระทรวง และยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  ๒. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้


       ๒.๑ เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษา โดยยกเว้นการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมการจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และตัดบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาออก


       ๒.๒ เพิ่มอำนาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกำหนดองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว


       ๒.๓ แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น


       ๒.๔ แก้ไขเพิ่มเติมการประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


       ๒.๕ เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “คณาจารย์” ในหมวด ๗ เพื่อยกเว้นคณาจารย์ที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


  ๓. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖


       ๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมการจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดระบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น


       ๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตัดบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาออก


       ๓.๓ แก้ไขเพิ่มเติมการตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ โดยตัดบทบัญญัติที่กำหนดให้ตรวจราชการและการดำเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาออก เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออก


       ๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการขอบเขตพื้นที่การศึกษา โดยตัดบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่นออก


  ๔. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยแก้ไขเพิ่ม บทนิยามคำว่า “สถาบันอุดมศึกษา” องค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ผู้รักษาการตามกฎหมาย และกฎหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาของอธิการบดีซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย


  ๕. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยแก้ไขคำว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” และคำว่า “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เป็น “สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และ “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม บทนิยามคำว่า “กระทรวง” ผู้รักษาการตามกฎหมาย และกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติราชการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


  ๖. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแก้ไขเพิ่มเติม บทนิยามคำว่า “สถาบันอุดมศึกษา” กฎหมายที่จัดตั้งคณะกรรมการอุดมศึกษา และผู้รักษาการตามกฎหมาย


             ๗. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
  •            สำนักงาน  ก.พ.ร.  ขอรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวม ๗ ฉบับ ดังนี้


              https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=3749

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail