Facebook


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1777 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                                                                                                                                    รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....

------------------------------------

                         ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้นำร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
พระปริยัติธรรม  พ.ศ. .... ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  จัดทำให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. .... โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป พระภิกษุ สามเณร  แสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์
www.onab.go.th ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและทางโทรสาร  ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๔๘ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๑  เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....  ประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

                         บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....  ดังนี้ 

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น

                         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....  ผ่านทางเว็บไซต์
www.onab.go.th ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าชม จำนวน ๑,๕๗๔ รูป/คน และแสดงความคิดเห็น จำนวน ๒๑ รูป/คน และทางเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและทางโทรสาร  ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๔๘ โดยมีผู้เข้าชม จำนวน ๕,๓๐๙ รูป/คน และแสดงความคิดเห็น จำนวน ๔ รูป/คน

๒. ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น

                         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....  ตั้งแต่วันที่  ๒๔ สิงหาคม - ๗  กันยายน  ๒๕๖๑  รวมระยะเวลา ๑๕ วัน

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

                         ในการรับฟังความคิดเห็น  กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประชาชนทั่วไป  รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนผู้มีสวนได้ส่วนเสียกับ
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ....

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
    ในแต่ละประเด็น และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

                         หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้ว  (วันที่    กันยายน  ๒๕๖๑)  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับความคิดเห็นจากพระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไป องค์กรเครือข่ายมูลนิธิ และได้นำความเห็นที่ได้รับข้างต้นมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  อาจสรุปความคิดเห็นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ศ. ... ได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีระบบแบบแผนและมีทิศทางการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ

- ๒ -

                         กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า สถาบันพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์

ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา แผนกสามัญศึกษา นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  พิจารณาแล้ว  เห็นว่า ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒ กำหนดให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระภิกษุ สามเณรในโรงเรียน  สำนักศาสนศึกษาและสำนักเรียนข้อ ๓ กำหนดให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ (๑) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (๒) การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุ สามเณรซึ่งมีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าและได้ศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบ่งเป็นระดับ ดังนี้ (ก) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ข) การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดังนั้น การที่สถาบันพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจึงเป็นการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒

                         อนึ่ง กรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นให้ประกาศชื่อผู้สอบผ่านชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค            ทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอชี้แจงว่า การประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงทุกชั้นประโยคในแต่ละปีนั้น สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ณ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ทางหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทางเว็บไซต์สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง รวมทั้งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มอีกด้วย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำในทุก ๆ ปีอยู่แล้ว

๕. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

                         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม  .. .... ต่อไป

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail