Facebook


การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 158 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วย ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางนั้น อาจมีขั้นตอนการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกในการพิจารณาอนุญาตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก

 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการเครื่องสาอาง เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยประเมินเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสาอาง หรือการตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอาง 

ทั้งนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องสำอางที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ให้มีการกำกับดูแลเครื่องสำอางได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้มาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นกฎหมายเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อไป

 

 การปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาของฐานอำนาจในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคาขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

5. การรับ และการจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

 

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

โปรดแสดงความคิดเห็นใน “แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่“กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000”

หรือ - ทางโทรสาร 02 591 8468 

หรือ - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกาหนดมาตรฐาน สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย โทร. 02 590 7139

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เหตุผลความจำเป็น


  เนื่องด้วย ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางนั้น อาจมีขั้นตอนการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกในการพิจารณาอนุญาตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก


  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการเครื่องสาอาง เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยประเมินเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสาอาง หรือการตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอาง 


  ทั้งนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องสำอางที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ให้มีการกำกับดูแลเครื่องสำอางได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้มาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นกฎหมายเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อไป


   


  การปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาของฐานอำนาจในเรื่องดังต่อไปนี้


  1. การกำหนดเจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


  2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  3. อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  4. อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


  5. การรับ และการจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


   


   


  กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


  โปรดแสดงความคิดเห็นใน “แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”


  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


  - ทางไปรษณีย์ ที่อยู่“กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 


  88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000”


  หรือ


  - ทางโทรสาร 02 591 8468 


  หรือ


  - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : tanyatip10147@gmail.com


   


  หมายเหตุ - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกาหนดมาตรฐาน สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย โทร. 02 590 7139


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • เนื่องด้วย ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องสำอางนั้น อาจมีขั้นตอนการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกในการพิจารณาอนุญาตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับการค้าโลก


   ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจสถานประกอบการเครื่องสาอาง เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยประเมินเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องสาอาง หรือการตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอาง 


   ทั้งนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องสำอางที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการพิจารณาเครื่องสำอางให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558 ให้มีการกำกับดูแลเครื่องสำอางได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้มาเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นกฎหมายเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่อไป


    

 • ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • การปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 นี้ จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาของฐานอำนาจในเรื่องดังต่อไปนี้


  1. การกำหนดเจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตเครื่องสำอางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


  2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  3. อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


  4. อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด และค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


  5. การรับ และการจ่ายเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


   


   


  กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


  โปรดแสดงความคิดเห็นใน “แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”


  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้


  ทางไปรษณีย์ ที่อยู่“กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 


  88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000”


  หรือ


  ทางโทรสาร 02 591 8468 


  หรือ


  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : tanyatip10147@gmail.com


   


  หมายเหตุ - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกาหนดมาตรฐาน สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย โทร. 02 590 7139

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail