Facebook


ร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../....เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นการชั่วคราว

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 296 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเชิญผู้สนใจรวมให้ความคิดเห็นต่อร่างคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ../....เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสารและร่วมให้ความเห็นโดยส่งผ่านทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ได้จนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๓๘๗ 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ด้วยมีผู้ประกอบธุรกิจนำสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนมาจำหน่ายในงานเทศกาล งานรับปริญญา งานมหกรรมกีฬา งานรื่นเริง และงานพิธีต่างๆ  ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนระเบิดจำนวนหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภครวมถึงบุคคลอื่นเป็นจำนวนมาก   • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และการจัดให้มีฉลากคำเตือน โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) ที่กำหนดว่า “ห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟหรือความร้อน” กำกับสินค้าดังกล่าวก็ไม่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ สคบ.จึงได้ดำเนิน ยกร่าง      คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราวและดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาต่อไป

  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า สินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และการจัดให้มีฉลากคำเตือน โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) ที่กำหนดว่า “ห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟหรือความร้อน” กำกับสินค้าดังกล่าว ไม่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรายและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ สคบ.จึงได้ดำเนิน ยกร่าง      คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่../.... เรื่อง ห้ามขายสินค้าลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราวและดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพิจารณาต่อไป

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail