Facebook


ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4699 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

               ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง กำหนดหลักการว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

               เพื่อให้การตรากฎหมายของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สอดคล้องตามบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลของกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบต่อไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงได้กำหนดช่องทางเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....       

ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                 หลักการ


                 โดยที่มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเป็นการเฉพาะ สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้   สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


  ปัจจุบันประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวางขึ้น แต่เพื่อมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ อันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙ จึงบัญญัติให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  •  


    


   ๑.      ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา


   เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเป็นการเฉพาะ จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการเพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ


    


    

 • ๑.      หลักการอันเป็นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ


  วันใช้บังคับของกฎหมาย กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่    วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


  บทนิยาม กำหนดบทนิยามคำว่า ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศที่อยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถรู้หรือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่อเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทหารและการข่าวกรอง ความปลอดภัย และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน


  การเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ กำหนดหลักการ             ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ใดเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ เว้นแต่      เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลนั้น หรือคำวินิจฉัย    ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนดไม่ให้หน่วยงานของรัฐ


  คณะกรรมการข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผย     ข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ


  บทกำหนดโทษ สำหรับการกระทำโดยมิชอบตามร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....

  • ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. ....
  • ๑. ประเด็นคำนิยาม


   ๒. หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ


   ๓. หมวด ๒ คณะกรรมการข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ


   ๔. หมวด ๓ บทกำหนดโทษ

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail