Facebook


ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6462 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

..................................
..................................
..................................

..........................................................................................................................................................................................................
       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
       เหตุผลและความจำเป็นในการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์และเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้       ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
..........................................................................................................................................................................................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยาม “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สัตวแพทย์” และ คำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน   การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
““เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) นายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสำหรับในเขตองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การขึ้นทะเบียนสัตว์ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
“มาตรา ๒๑/๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งขอขึ้นทะเบียนสัตว์
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจกำหนดประเภท ชนิด เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการขอขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด                    โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละท้องถิ่น
ในการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๒๑/๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑/๑ กรณีสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานของรัฐ หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๔ การขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนสัตว์เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
มาตรา ๒๑/๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามความผิดในหมวดนี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
“มาตรา ๓๒/๑ เจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๑/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกข้อความตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงาน  ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มีอำนาจเปรียบเทียบได้
          เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
          ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอนตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ให้ดำเนินคดีต่อไป”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...................................................   
   
         นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนียม


(๑) คำร้องขอขึ้นทะเบียน                                                                                            ฉบับละ                                          ๕๐     บาท
(๒) สมุดประจำตัวสัตว์                                                                                                ฉบับละ                                        ๑๐๐     บาท
(๓) เครื่องหมายประจำตัวสัตว์                                                                                         ตัวละ                                         ๓๐๐     บาท

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
  (๑) กำหนดให้เพิ่มบทนิยามศัพท์ คำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มมาตรา ๓)
  (๒) กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้เจ้าของสัตว์มาแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีของหน่วยงานของรัฐ หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ โดยกำหนดให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น (เพิ่มหมวด ๕/๑ มาตรา ๒๑/๑มาตรา ๒๑/๒ และมาตรา ๒๑/๓)
  (๓) กำหนดโทษสำหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น (เพิ่มเติมมาตรา ๓๒/๑)
  (๔) กำหนดให้เพิ่มอำนาจเปรียบเทียบให้กับพนักงานท้องถิ่น (แก้ไขมาตรา ๓๕)
  (๕) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail