Facebook


ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2814 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

โดยที่ในขณะนี้จะมีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ.  ....  เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา  ๗๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่กำหนดไว้ว่าก่อนที่รัฐจะตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ  รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ  ด้วย  สำนักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายฉบับดังกล่าวอันได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน  และจะนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป  ในการนี้สำนักงาน  ก.พ.ร.  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ  ฉบับดังกล่าวด้วย 

 

ทั้งนี้  สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  จำนวน    ช่องทาง  ได้แก่  ตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์ที่  www.opdc.go.th  และ  www.lawamendment.go.th  ตั้งแต่วันที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๓๐  น. โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผ่านทาง Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQZxB3xi3z6_wDBsilV7bkc2q70SzynHU0OBdNINGXt32ng/viewform?usp=sf_link

            ดาวน์โหลด  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..)  พ.ศ. ....  ตาม Link

            https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3742

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

         แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (เพิ่ม (๖/๑) ของมาตรา ๕ เพิ่มหมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม มาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๑๗/๒ ยกเลิกหมวด ๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ และยกเลิก (๕) ของมาตรา ๔๖)            โดยที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม  โดยมิได้จำกัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนเดิมเท่านั้น  ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ  เพื่อให้มีกระทรวงที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว  •         เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีส่วนราชการที่ไม่ครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวข้างต้น  จึงสมควรที่จะต้องจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมขึ้นรับผิดชอบภารกิจนี้ขึ้นเป็นการเฉพาะ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในทางวิชาการและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ การวิจัย และการสรรสร้างนวัตกรรม  วางแผน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการวิจัยและการสรรสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสรรสร้างนวัตกรรม รวมทั้งจัดให้มีและพัฒนาโครงสร้างทางนิเวศน์ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การอุดมศึกษา การวิจัย และการสรรสร้างนวัตกรรม

 •  


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  ๑. จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม  เพื่อทำหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีความเป็นอิสระในทางวิชาการ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการวิจัยและการสรรค์สร้างนวัตกรรมในวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่นๆ วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและการสรรค์สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้านการวิจัยและการสรรค์สร้างนวัตกรรมระหว่างทุกภาคส่วน และจัดให้มีและพัฒนาโครงสร้างทางนิเวศน์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิจัย และการสรรค์สร้างนวัตกรรม และราชการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม


  ๒. กำหนดให้กระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัย  และนวัตกรรม  มีส่วนราชการในสังกัดดังนี้  สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  สำนักงานส่งเสริมการวิจัยสังคมและมนุษย์ศาสตร์ 


  ๓. ยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และให้โอนส่วนราชการภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ไปเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัย  และนวัตกรรม


  ๔. โอนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ไปเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัย  และนวัตกรรม 


  ๕. โอนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัย  และนวัตกรรม 


  ๖. แปลงสภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งเป็นส่วนราชการไปเป็นองค์การมหาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาให้แล้วเสร็จภายใน    ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ


   

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQZxB3xi3z6_wDBsilV7bkc2q70SzynHU0OBdNINGXt32ng/viewform?
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail