Facebook


ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3727 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเพื่อให้การตรากฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์ www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

กรุณากรอกแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นผ่าน https://goo.gl/a8ipFp หรือ แบบสอบถาม QR CODE

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ 


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาตขับขี่” และ “เจ้าพนักงานจราจร” ยกเลิกบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ (๓๒) (๓๗) และ (๓๘) และมาตรา ๕)


  (๒) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐมีการประสานข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน (เพิ่มมาตรา ๔/๑)


  (๓) กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวในขณะขับรถ และกำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนกรณีดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๓๑/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๒)


  (๕) กำหนดห้ามขับขี่รถจักรยานในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
  (เพิ่มมาตรา ๘๓ (๑/๑))


  (๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรการในการออกใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือ
  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ และ
  เพิ่มมาตรา ๑๔๐/๑)


  (๗) กำหนดหลักเกณฑ์การยึดใบอนุญาตขับขี่ (เพิ่มมาตรา ๑๔๐/๒ และ
  มาตรา ๑๔๐/๓)


  (๘) ปรับปรุงวิธีการชำระค่าปรับตามใบสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๑)


  (๙) ปรับปรุงมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร และการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (เพิ่มมาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๓ มาตรา ๑๔๒/๔ มาตรา ๑๔๒/๕
  มาตรา ๑๔๒/๖ มาตรา ๑๔๒/๗ และ๑๔๒/๘ และยกเลิกมาตรา ๑๖๑)


  (๑๐) เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่เป็นนิติบุคคลไม่แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทำความผิด (เพิ่มมาตรา ๑๖๐ จัตวา)

  • โดยที่ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้มาตรการ การควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและขาดประสิทธิภาพ  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail