Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2561) สามารถส่งความเห็นได้ผ่าน email:narumol.p@onde.go.th

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 432 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ....

 

****************************************

 

หลักการและเหตุผล

 

เพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลทุกประเภท รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อการผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

          โดยที่ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใช้ดิจิทัลเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) สมควรให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านการพัฒนาดิจิทัลและบุคลากรด้านดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้


  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
  2. สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  3. ทำงานร่วมกับรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล และ
  4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


                ปัจจุบันดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้ง ดิจิทัลได้รับการพัฒนาครอบคลุมการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ การศึกษาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการอุปโภคและบริโภค การเงินการธนาคารส่งผลให้ดิจิทัลมีลักษณะเฉพาะตัวแยกต่างหากออกจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ประเทศไทยยังขาดองค์กรซึ่งเป็นการรวมตัวอย่างเป็นรูปธรรมและเด่นชัดของผู้ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลแยกต่างหากจากธุรกิจประเภทอื่น อาทิ การเกษตร การขนส่ง การค้า อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นทางการและเป็นการเฉพาะ เฉกเช่นนานาอารยประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมันนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น  • ความจำเป็น

   • เพื่อก่อตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาล ในฐานะองค์กรตัวแทนภาคเอกชน
    ผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ วางนโยบาย ดำเนินการตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยดิจิทัลสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

   • เพื่อเป็นองค์กรที่หลักของผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลร่วมมือและสนับสนุนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ด้านการเกษตร การธนาคาร การขนส่ง การศึกษา การแพทย์ ผลักดันการปรับใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการสาธารณะอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพของธุรกิจและการให้บริการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและการปรับใช้ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

 • หลักการและเหตุผล
 •              โดยที่ภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใช้ดิจิทัลเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) สมควรให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านการพัฒนาดิจิทัลและบุคลากรด้านดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ดังนี้


  1.ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 
  2.สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  3.ทำงานร่วมกับรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล และ
  4.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


   

 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1. เป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนทำงานร่วมกับรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบกิจการทั่วประเทศ ทั้งผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่อย่างเท่าเทียม ผ่านความเข้าใจและการพัฒนาการเข้าถึงนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะกับแต่ละประเภทธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทำให้ประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ขนาดกลาง (Middle Income Trap)
  2. เป็นศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนด้านดิจิทัล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขด้านการเกษตร รวมถึงเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านนวัตกรรมดิจิทัลและมีทักษะในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. เป็นแกนนำของภาคเอกชนในระดับประเทศเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผลักดันการปรับใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการสาธารณะอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของธุรกิจและการให้บริการทุกสาขาการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการใช้ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail