Facebook


ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3352 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ

(๑)  แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม กระบวนการพิจารณาอนุญาต “ผู้เชี่ยวชาญ”“องค์กรผู้เชี่ยวชาญ“หน่วยงานของรัฐ“องค์กรเอกชน(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

(๒)  กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑ ในหมวด ๑/๑)

(๓)  กำหนดให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหารมีอำนาจประกาศกำหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๒ ในหมวด ๑/๑)

(๔)  กำหนดให้คณะกรรมการอาหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๓ ในหมวด ๑/๑)

(๕)  กำหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บเป็นเงินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๑๓/๔ ในหมวด ๑/๑)

(๖)  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับและจ่ายเงิน (เพิ่มมาตรา ๑๓/๕ ในหมวด ๑/๑)

(๗)  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นให้ผู้อนุญาตทราบ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของประเทศผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)

(๘)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ห้ามโฆษณา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)

(๙)  แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุของใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

(๑๐)  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งทำลายหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของกลางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหารกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔)

(๑๑)  แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑)

(๑๒)  แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕)

(๑๓)  แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม (เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติตาม (๕)/๑)

(๑๔)  ให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ยังไม่มีบทบัญญัติรองรับการดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน  • ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
  • เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้


  (๑)  แก้ไขเพิ่มเติมนิยาม กระบวนการพิจารณาอนุญาต “ผู้เชี่ยวชาญ” “องค์กรผู้เชี่ยวชาญ“หน่วยงานของรัฐ“องค์กรเอกชน(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)


  (๒)  กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๑ ในหมวด ๑/๑)


  (๓)  กำหนดให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหารมีอำนาจประกาศกำหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๒ ในหมวด ๑/๑)


  (๔)  กำหนดให้คณะกรรมการอาหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (เพิ่มมาตรา ๑๓/๓ ในหมวด ๑/๑)


  (๕)  กำหนดให้ค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บเป็นเงินของสำนักงานคณะกรรมการอาหารหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพิ่มมาตรา ๑๓/๔ ในหมวด ๑/๑)


  (๖)  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับและจ่ายเงิน (เพิ่มมาตรา ๑๓/๕ ในหมวด ๑/๑)


  (๗)  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกต้องรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้นให้ผู้อนุญาตทราบ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดของประเทศผู้ซื้อหรือผู้สั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)


  (๘)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ห้ามโฆษณา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐)


  (๙)  แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และอายุของใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)


  (๑๐)  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งทำลายหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของกลางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการอาหารกำหนด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔)


  (๑๑)  แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑)


  (๑๒)  แก้ไขเพิ่มเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕)


  (๑๓)  แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม (เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติตาม (๕)/๑)

 •  


  ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 


  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2561


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail