Facebook


ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2083 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง กําหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก พ.ศ. ....


  หลักการ


       การอุดหนุนของรัฐบาลต่างประเทศที่มีลักษณะเจาะจงแก่การส่งออกเป็นการอุดหนุนที่สามารถตอบโต้ได้ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนขององค์การการค้าโลก


  เหตุผล


        โดยที่มาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาการอุดหนุน เพื่อให้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการให้การอุดหนุนที่มี ลักษณะเจาะจงแก่การส่งออกของรัฐบาลต่างประเทศไม่ว่าโดยทางพฤตินัยหรือโดยทางนิตินัย ตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการกําหนดมาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้า จากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • เหตุผล
  •       โดยที่มาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่ง สินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพิจารณาการอุดหนุน เพื่อให้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการให้การอุดหนุนที่มี ลักษณะเจาะจงแก่การส่งออกของรัฐบาลต่างประเทศไม่ว่าโดยทางพฤตินัยหรือโดยทางนิตินัย ตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบการพิจารณาการกําหนดมาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้า จากต่างประเทศ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail