Facebook


ร่าง พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7-21 กันยายน 2560)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1281 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังต่อไปนี้

(๑)  แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เพิ่มมาตรา ๖ (๔) และ (๕))

(๒)  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)

(๓)  เพิ่มคุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)

(๔)  แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

(๕)  แก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗)

(๖)  แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔)

(๗)  แก้ไขเพิ่มเติมวงเงินในการกู้ยืมหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๔) และ (๖))

 

เหตุผล

                        โดยที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการและการบริหารสินทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐและลดการก่อหนี้สาธารณะในภาพรวมได้ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ร่าง

พระราชบัญญัติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....

                       

 

..........................................

..........................................

..........................................

 

..............................................................................................................................................................................

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

..............................................................................................................................................................................

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) และ (๕) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ผลิตและจัดให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายเชื้อเพลิง หรือวัตถุเคมีจากเชื้อเพลิงหรือโดยอาศัยเชื้อเพลิงดังกล่าว

(๕) จำหน่ายวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า จากการทำเหมือง หรือจากการจัดการเชื้อเพลิง และผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวัตถุพลอยได้ดังกล่าว

 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๙ ให้ กฟผ. มีอำนาจกระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) สร้าง ซื้อ จัดหา รับโอน จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม  และรวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กฟผ.

(๒) ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง โอน รับโอน แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ

(๓) สำรวจ วางแผน ออกแบบ จัดซื้อ สร้าง และติดตั้งอันเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.

(๔) สร้างเขื่อนกั้นน้ำ เขื่อนระบายน้ำ เขื่อนกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของเขื่อนหรืออ่างนั้นเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟ้าพลังน้ำหรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู หรือโรงไฟฟ้าพลังอื่น รวมทั้งลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ หรือสร้างระบบไฟฟ้า

(๕) สร้างสถานีกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว รวมทั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีดังกล่าว

(๖) สร้างท่าเรือและคลังเชื้อเพลิง รวมถึงบริการขนส่งเชื้อเพลิง

(๗) กำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานของโรงไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าและสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ ตาม (๔) หรือโรงผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือเชื้อเพลิงอื่น ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิต การส่งการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การผลิตลิกไนท์หรือเชื้อเพลิงอื่น และวัตถุเคมีจากลิกไนท์หรือเชื้อเพลิงอื่นของ กฟผ.

(๘) กู้ยืมเงิน หรือลงทุน

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

(๑๐) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์กับกิจการของ กฟผ.

(๑๑) เข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐทั้งในประเทศและนอกประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์กับกิจการของ กฟผ.

(๑๒) ค้ำประกัน ให้กู้ยืม หรือดำเนินการที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตาม (๑๐) และ (๑๑)

(๑๓) นำสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑๔) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ.

 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๔  ผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับกิจการพลังงาน การบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบัญชี การเงิน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๖  ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เมื่อประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้ กรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน

 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ให้ผู้ทำการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้ว่าการ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะกรรมการ

 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๔) กู้ยืมเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท

 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(๖) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งร้อยล้านบาท

 

มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

  

..........................................

นายกรัฐมนตรี

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            โดยที่พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการและการบริหารสินทรัพย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นการลดภาระการอุดหนุนจากภาครัฐและลดการก่อหนี้สาธารณะในภาพรวมได้ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้            โดยที่มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจด้านกิจการผลิตไฟฟ้าและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า โดยก่อตั้ง กฟผ. ขึ้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ มีบทบัญญัติบางมาตราที่ล้าสมัยและไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการและการบริหารสินทรัพย์ของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินกิจการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน


     •           การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จะก่อให้เกิดผลในการลดภาระการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐและลดการก่อหนี้สาธารณะในภาพรวมได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคตามข้อ ๑. และเพื่อให้การดำเนินกิจการของ กฟผ. มีความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด

 • ๑.  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วัตถุประสงค์ของ กฟผ. และมาตรา ๙ อำนาจกระทำกิจการ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการดำเนินกิจการภายใต้วัตถุประสงค์ของ กฟผ. และเพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของ กฟผ. ได้ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิง รวมทั้งเพื่อให้ กฟผ. สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือได้มากยิ่งขึ้น


  ๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้


      ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กฟผ. กรรมการ กฟผ. และผู้ว่าการให้กว้างขวางขึ้น


      ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ เพื่อปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการ กฟผ. และกรรมการ กฟผ.


      ๒.๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ เพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ


      ๒.๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ เพื่อให้รองผู้ว่าการซึ่งเป็นผู้ทำการแทนผู้ว่าการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ กฟผ. แทนผู้ว่าการได้


  ๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ เพื่อแก้ไขจำนวนเงินกู้และราคาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ กฟผ. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการ

  • รับฟังความคิดเห็นทุกมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail