Facebook


เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2682 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

สศค. ขอเรียนว่า เนื่องจากได้มีการปรับปรุงหลักการของกฎหมายใน ๕ ประเด็น ได้แก่

๑. การนำส่งเงินภาษี จากเดิมที่กาหนดให้กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งเงินภาษี

เข้ากองทุนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ เป็นให้กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งเงินภาษีเข้าคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน

๒. กำหนดโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนำคมขนส่ง (โครงการฯ) ที่จะต้องจัดเก็บภาษี

จากเจ้าของที่ดินและห้องชุดที่อยู่รอบโครงการฯ ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น โดยให้รวมถึงโครงการฯ ที่ทำสัญญาก่อนและยังพัฒนาโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จในวันที่ร่างพระราชบัญญัติฯมีผลบังคับใช้

๓. กำหนดให้ผู้เสียภาษีรวมถึงผู้ครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

๔. กำหนดให้กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดเก็บภาษี โดยมอบอำนาจให้กรมที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีแทน และ

๕. เพิ่มบทลงโทษ ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภำษีค้างชำระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อำยัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ ดังนั้น สศค. จึงเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เนื่องจากรัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค


  ขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีต้นทุนในการดำเนินการค่อนข้างมาก ประกอบกับเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะส่งผลให้ที่ดินหรือห้องชุดบริเวณรอบโครงการมีมูลค่าสูงขึ้น จึงควรกำหนด


  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค


  ขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐในประเทศไทย เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากเจ้าของ


  หรือผู้ครอบครองที่ดินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุดที่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าของที่ดินหรือ


  ห้องชุดที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว 


     โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งนับเป็นส่วนหนึ่งของ


  นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลง


  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนโยบายดังกล่าวระบุว่า รัฐบาล


  จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


  ระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์


  ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ำ โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้า ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำลึก


  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ วงเงินจำนวน 


  ๑.๗๙ ล้านล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าวถือเป็นโครงการระยะยาวที่จะส่งผลให้ประชาชน


  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและส่งเสริมด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ดี 


  การลงทุนดังกล่าวได้ส่งผลให้มูลค่าของที่ดินและห้องชุดรอบบริเวณโครงการฯ เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นจาก


  ในกรณีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินบริเวณแนวรถไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ มีการปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ ๑๐๐ – ๑๕๐ เมื่อเทียบกับในรอบ ๔ ปีก่อนหน้า ส่งผลให้เจ้าของที่ดินหรือห้องชุดได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จึงสมควรจะคืนผลประโยชน์บางส่วนให้รัฐเพื่อนำไปพัฒนาโครงการฯ ต่อไป 


  จากการศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศพบว่า หลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส โปแลนด์ 


  โคลัมเบีย เป็นต้น มีการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการโครงการฯ ของรัฐ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีดังกล่าว ทำให้รัฐต้องรับภาระในการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว 


     • จากสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลังจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายว่าด้วยภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐเพื่อลดภาระด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงการฯ ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์และมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ ของภาครัฐ

 • ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... (Windfall Tax) มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail