Facebook


คำชี้แจง ความจำเป็นในการตรากฎหมาย

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3396 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

           โดยที่มาตรา ๘๕ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ได้บัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ให้รัฐจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็น

ระบบ

และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษาและ

ใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล ประกอบกับพระ

ราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน มีบทบัญญัติที่ล้าสมัย

และไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการชลปะทานหลวง

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • คำชี้แจง ความจำเป็นในการตรากฎหมาย
  • ๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ


                      ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. ....


   ๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ


                      กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


    


   ๓. ความเป็นมา


   ๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ


    


                      ๔.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ


                      ๔.๒ ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ


                      ๔.๓ ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไข


                      ๔.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ


                      ๔.๕ ทางเลือกอื่นที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน


                      ๔.๖ เหตุผลที่ทำให้เชื่อว่ามาตรการสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้น                            ได้


   ๕. ใครเป็นผู้ทำภารกิจ


   ๖. ความจำเป็นในการตรากฎหมาย


                       ๖.๑ ความจำเป็นในการตรากฎหมาย


                       ๖.๒ การใช้บังคับของกฎหมาย


                       ๖.๓ สภาพบังคับของกฎหมาย


    


   ๗. ความซ้ำซ้อนทางกฎหมาย


   ๘. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า


   ๙. ความพร้อมของรัฐ


   ๑๐. วิธีการทำงาน การตรวจสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์


                         ๑๐.๑ วิธีการทำงาน


                         ๑๐.๒ ระบบการตรวจสอบ


   ๑๑. อำนาจในการตราอนุบัญญัติ


   ๑๒. การรับฟังความคิดเห็น


    

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail