Facebook


ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3152 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

โดยที่มาตรา ๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีและ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความเข้มแข็ง อันจะเป็นการส่งเสริม ความสามารถของประเทศในด้านดังกล่าวและก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ดำเนินการโดยกองทัพ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถดำเนินการได้ในขั้นดำรงสภาพ ซ่อมบำรุง และแปรสภาพ ส่วน ด้านการวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการดำรงสภาพ และการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การวิจัยหลักการและหลักนิยมทางทหาร และมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกทั้งมีปัญหาความต่อเนื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการนำต้นแบบการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง ภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญเกิดจากการขาดการกำหนดนโยบายที่ ชัดเจน และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ การขาดเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนักพัฒนา รวมทั้งระบบ บริหารจัดการในรูปแบบส่วนราชการไม่เอื้ออำนวยต่องานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การดำเนินการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน เป็นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์  และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีอำนาจเรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินกิจการ ต่างๆ และสามารถเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ ซึ่งการจัดตั้งสถาบันในรูปแบบองค์การมหาชนนั้นเพื่อต้องการให้สถาบัน สามารถบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้มีความทันสมัยและ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นบางส่วนจากผู้ผลิตต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพระหว่าง งานด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ โดยที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปรียบเสมือนต้นน้ำและอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศเปรียบเสมือนปลายน้ำที่จำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตจำเป็นต้องมีการพัฒนาสะสมและต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกและ สำรองสงครามตามแผนป้องกันประเทศ และสามารถส่งขายและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ตามความจำเป็นโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่จากวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งดำเนินการในฐานะเป็นส่วนราชการ และวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน ซึ่งดำเนินการในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ได้ กำหนดเป็นหลักการไว้ว่า “ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก” จึงทำให้ระบบงานวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม    •         ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ดำเนินการโดยกองทัพ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถดำเนินการได้ในขั้นดำรงสภาพ ซ่อมบำรุง และแปรสภาพ ส่วน ด้านการวิจัยและพัฒนา ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมุ่งเน้นให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการดำรงสภาพ และการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การวิจัยหลักการและหลักนิยมทางทหาร และมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร อีกทั้งมีปัญหาความต่อเนื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และการนำต้นแบบการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง ภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญเกิดจากการขาดการกำหนดนโยบายที่ ชัดเจน และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ การขาดเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนักพัฒนา รวมทั้งระบบ บริหารจัดการในรูปแบบส่วนราชการไม่เอื้ออำนวยต่องานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การดำเนินการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน เป็นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างต้นแบบยุทโธปกรณ์  และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ รวมทั้งมีอำนาจเรียกเก็บค่าบริการในการดำเนินกิจการ ต่างๆ และสามารถเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ ซึ่งการจัดตั้งสถาบันในรูปแบบองค์การมหาชนนั้นเพื่อต้องการให้สถาบัน สามารถบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรให้มีความทันสมัยและ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยวิธีการรับถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นบางส่วนจากผู้ผลิตต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่าการดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมยังขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพระหว่าง งานด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ โดยที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปรียบเสมือนต้นน้ำและอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศเปรียบเสมือนปลายน้ำที่จำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตจำเป็นต้องมีการพัฒนาสะสมและต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกและ สำรองสงครามตามแผนป้องกันประเทศ และสามารถส่งขายและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ตามความจำเป็นโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่จากวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งดำเนินการในฐานะเป็นส่วนราชการ และวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน ซึ่งดำเนินการในรูปแบบขององค์การมหาชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ได้ กำหนดเป็นหลักการไว้ว่า “ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก” จึงทำให้ระบบงานวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  • ปัจจุบันสถาบันมีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาถึงขั้นการผลิตและจำหน่าย รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินการ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยอำนาจรัฐในการยกเว้นกฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นหมดไปจึงจำเป็นต้องมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail