Facebook


(ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ( กำหนดรับฟังความคิดเห็น 2 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 )

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4978 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

         ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดทำและการเสนอ ร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเห็นชอบหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้กำหนดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

1.การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์

     สนพ. ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... บนเว็บไซต์ของ สนพ. ที่ www.eppo.go.th และ เว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ww.lawamendment.go.th โดยมีกำหนดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น โดยเขียนลงในแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์บนเว็บไซต์ www.eppo.go.th และ ww.lawamendment.go.th หรือเขียนลงแบบแสดงความคิดเห็นที่เตรียมไว้ให้ และส่งไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. การแสดงความคิดเห็นเป็นเอกสาร

     ผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....เป็นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ (1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ “สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400” หรือ (2) โทรสาร 0 2621 1391

3. การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

     สนพ. จะจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและหรือผู้เกี่ยวข้อง กับร่างกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ประมาณ 250 ท่าน โดยมีหนังสือเรียนเชิญ 200 ท่าน และอีก 50 ท่าน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560

 

ประกาศการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

รายงานสรุุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

   

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันส่งผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ หรืออาจเกิดสถานการณ์ที่น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีพของประชาชน และเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  คำนิยาม (มาตรา 3)


  หมวด 1 : การจัดตั้งกองทุน (มาตรา 5 – 8)


  หมวด 2 : การบริหารกิจการของกองทุน (มาตรา 9 - 17)


  หมวด 3 : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรา 18 - 25)


  หมวด 4 : การดำเนินงานของกองทุน (มาตรา 26 - 34)


  หมวด 5 : พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 35 - 38)


  หมวด 6 : การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล (มาตรา 39)


  หมวด 7 : บทกำหนดโทษ (มาตรา 40 - 45)  •      ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มี 7 หมวด 55 มาตรา ได้แก่ หมวด 1 การจัดตั้งกองทุน หมวด 2 การบริหารกิจการของกองทุน หมวด 3 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หมวด 4 การดำเนินงานของกองทุน หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด 6 การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล หมวด 7 บทกำหนดโทษ และ บทเฉพาะกาล โดยร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ (1) เป็นกลไกสำหรับรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (2) เป็นกลไกสำหรับสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพให้สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ (3) บรรเทาผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันแก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส (4) สนับสนุนการลงทุนสำรองน้ำมัน ทางยุทธศาสตร์ และ (5) สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังได้มีบทบัญญัติเรื่องการจัดทำแผนวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง และ แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และมีการกำหนดกรอบวงเงินการกู้ยืมเงิน เพื่อมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหนี้สาธารณะและเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail