Facebook


กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5534 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ รวมทั้งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้


   (๑) หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๒) หนังสือรับรองการแจ้งนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๓) หนังสือรับรองการแจ้งส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๔) หนังสือรับรองการแจ้งขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๕) หนังสือรับรองการแจ้งนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๖) หนังสือรับรองการแจ้งมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  และพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท


   (๗) ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๘) ใบอนุญาตนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๙) ใบอนุญาตส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๑๐) ใบอนุญาตขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๑๑) ใบอนุญาตนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๑๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท


   (๑๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ฉบับละ     ๕๐๐ บาท


   (๑๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    ๕๐๐ บาท


   (๑๕) คําขอใบอนุญาตตาม (๗) ถึง (๑๒) ฉบับละ    ๑๐๐ บาท


   (๑๖) คําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง   หรือใบแทนใบอนุญาตตาม (๑๓) และ (๑๔)  ฉบับละ    ๑๐๐ บาท


   (๑๗) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ   ในหนังสือรับรองการแจ้ง ฉบับละ    ๑๐๐ บาท


   (๑๘) คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ฉบับละ    ๑๐๐ บาท


   (๑๙) การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต    ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง   หรือใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ

  •   

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail