Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบการขนส่งสาะารณะ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 9607 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง- กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับคนพิการในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบการขนส่งสาธารณะ พ.ศ. ....

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

        (๑) “ระบบการขนส่งสาธารณะ ” ให้หมายความรวมถึงระบบการขนส่งมวลชน ประเภทรางด้วย

        (๒) “ สิ่งอำนวยความสะดวก ” หมายความว่า การจัดให้มีอุปกรณ์ การจัดให้มีบริการ หรือการช่วยเหลืออื่นใดอย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกอาคาร สถานที่ และยานพาหนะเพื่อให้ คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในระบบการขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวก ทั้งนี้ หมายความรวมถึงส่วนของทางหลวงหรือทางพิเศษที่สร้างขึ้นและที่พักริม ทางหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงหรือทางพิเศษที่เปิดให้บริการ แก่ประชาชนผู้ใช้ทางในการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางหลวงหรือทางพิเศษสำหรับคนพิการบนพื้นฐานของความเหมาะสมและความจำเป็นตามประเภทของคนพิการ

         (๓) “ การบริการ ” หมายความว่า การปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ หรือ การอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเท่าเทียม ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและความจำเป็นตามประเภทของคนพิการ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากการให้บริการนั้น

         (๔) “ พื้นผิวต่างสัมผัส ” หมายความว่า พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียงเฉพาะเพื่อเตือนภัยซึ่งคนพิการทางการเห็นสามารถสัมผัสได้

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสำหรับคนพิการในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบกาขนส่งสาธารณะ พ.ศ. .... ----------------- หลักการ กำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับ คนพิการในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งสาธารณะ เหตุผล ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือบริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ....................................  หมวด 1 สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบการขนส่งทางถนน ส่วนที่ 1 อาคาร สถานที่ ข้อ 4 และ 5 ส่วนที่ 2 ยานพาหนะ ข้อ 6 หมวด 2 สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบการขนส่งสาธารณะทางเรือโดยสาร ส่วนที่ 1 อาคาร สถานที่ ข้อ 4 ส่วนที่ 2 ยานพาหนะ ข้อ 8 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 9 หมวด 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบการขนส่งสาธารณะทางอากาศยาน ส่วนที่ 1 อาคาร สถานที่ ข้อ 10 และ ข้อ 11 ส่วนที่ 2 ยานพาหนะ ข้อ 12 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 13 หมวด 4 สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบการขนส่งทางราง ส่วนที่ 1 อาคาร สถานที่ ข้อ 14 - ข้อ 16 ส่วนที่ 2 ยานพาหนะ ข้อ 17 และ ข้อ 18 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 19 หมวด 5 สิ่งอำนวยความสะดวกในเขตทางหลวงและทางพิเศษ ส่วนที่ 1 อาคาร สถานที่ ข้อ 20 และ ข้อ 21 ส่วนที่ 2 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 22 - ข้อ 24 ส่วนที่ 3 สถานที่จอดรถ ข้อ 25 - ข้อ 27 ส่วนที่ 4 พื้นที่สำหรับรถเข็นคนพิการ ข้อ 28 ส่วนที่ 5 ทางสัญจร ข้อ 29 ส่วนที่ 6 สัญญาณคนข้ามถนนและทางข้ามถนน ข้อ 30 และ ข้อ 31 ส่วนที่ 7 ราวกันตก ข้อ 32 หมวด 6 การบริการในระบบการขนส่งทางถนน ระบบการขนส่งสาธารณะทางเรือโดยสาร ระบบการขนส่งสาธารณะทางอากาศยาน และระบบการขนส่งทางราง ข้อ 33 - ข้อ 37 บทเฉพาะกาล กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับกับยานพาหนะทางถนนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนไว้ก่อน และยานพาหนะทางรางที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ รวมถึงทางหลวงหรือทางพิเศษซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือได้เริ่มดำเนินการโครงการไปจนถึงขั้นตอนการลงนาม ในสัญญาจ้างก่อนที่กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามความจำเป้นพื้นฐานสำหรับคนพิการตามความเหมาะสม โดยรับฟังความคิดเห็นจากองค์การคนพิการในท้องที่นั้นด้วย ข้อ 38  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail