Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุความ)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 11223 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

 

 

 

&

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ในปัจจุบันการกระทำทุจริตของเจ้าพนักงาน โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการมีความสลับซับซ้อน ทำให้ประเทศได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยผู้กระทำความผิดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล และมักจะหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม ทั้งการกระทำความผิดดังกล่าวมักจะรวบรวมพยานหลักฐานได้ยากลำบาก ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นระยะเวลานาน ทำให้การดำเนินคดีประเภทดังกล่าวในประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้บางคดีขาดอายุความ ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ดังนั้น จึงสมควรนำหลักเกณฑ์เรื่องการไม่มีกำหนดระยะเวลาของอายุความในความผิดบางประเภทมากำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนับอายุความของผู้กระทำความผิดที่หลบหนี และกำหนดให้อายุความฟ้องคดีสะดุดหยุดลงในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือหลบหนี ไปจากภูมิลำเนา อันเป็นเหตุให้การได้ตัวผู้นั้นมาดำเนินคดีไม่สามารถดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๕)
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความในคดีความผิดต่อส่วนตัว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
  (๓) ยกเลิกอายุความฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องบุคคลเหล่านั้นให้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น (เพิ่มมาตรา ๙๘/๑)


  • ประเด็นแรก
  • แก้ไขกำหนดเวลาร้องทุกข์ในกรณีความผิดอันยอมความได้ จากสามเดือน เป็นหกเดือน (แก้ไขมาตรา ๙๖)
  • ประเด็นที่สอง
  • ยกเลิกอายุความฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องบุคคลเหล่านั้นให้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น (เพ่ิมมาตรา ๙๘/๑)
 • ประเด็นสำคัญ
 • (๑) แก้ไขกำหนดเวลาร้องทุกข็ในกรณีความผิดอันยอมความได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖)
  (๒) ยกเลิกอายุความฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการฟ้องบุคคลเหล่านั้นให้มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนขึ้น (เพิ่มมาตรา ๙๘/๑)
  • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  • ร่าง
   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..)
   พ.ศ. ....


   ..................................................
   ..................................................
   ..................................................
   .

   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

   ...............................................................................................................................................................................................

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   มาตรา ๙๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๕ ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในหกเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ
   มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๘/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
   มาตรา ๙๘/๑ มิให้นำความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ มาใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๔ มาตรา ๑๖๕ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๗๓ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๑๗๙ มาตรา ๑๘๐ มาตรา ๑๘๔ มาตรา ๑๘๕ มาตรา ๑๘๖ มาตรา ๑๘๗ มาตรา ๑๘๙ มาตรา ๑๙๑ มาตรา ๑๙๒ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๔
   เมื่อได้ตัวผู้กระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือมีอำนาจจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินการให้มีการฟ้องผู้นั้นต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ตัวมา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายเวลา
   เมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ผู้นั้นยังมิได้รับโทษก็ดี ได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนโดยหลบหนีก็ดี ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาเพื่อรับโทษนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือนับแต่วันที่ผู้กระทำความผิดหลบหนี แล้วแต่กรณี แม้จะเกินกำหนดเวลาในมาตรา ๙๘ ก็ไม่ถือว่าเป็นอันล่วงเลยเวลาการลงโทษ ให้ลงโทษผู้นั้นในโทษที่ยังมิได้รับหรือที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนนั้นได้

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   ...........................................
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail