Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3117 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

 

พระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน

 

 

พ.ศ.  ....

 

 

 

 

 

 


..............................................

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

                                มาตรา    พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  พระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ....

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  เหตุผล  เนื่องจากผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเพราะไม่สามารถส่งเงินสมทบให้ครบถ้วน
  อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้อีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของบุคคลดังกล่าวสมควรเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • หลักการ


  • คืนความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แก่ผู้ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
   ตามมาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗


   เหตุผล

   เนื่องจากผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
   พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเพราะไม่สามารถส่งเงินสมทบให้ครบถ้วน อันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้อีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของบุคคลดังกล่าวสมควรเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงขอกลับเป็น
   ผู้ประกันตนได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   มาตรา ๓ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่วันที่
   ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะสมัครเป็น
   ผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำหนดภายในเก้าสิบวัน โดยให้คืนความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติ
   ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลาที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
   มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail