Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1691 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
คืนความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แก่ผู้ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  คืนความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แก่ผู้ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗


  เหตุผล

  เนื่องจากผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเพราะไม่สามารถส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้อีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของบุคคลดังกล่าวสมควรเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงขอกลับเป็น
  ผู้ประกันตนได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการคืนความเป็น
  ผู้ประกันตน พ.ศ. ....”
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  มาตรา ๓ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และสิ้นสุดความเป็น
  ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
  พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำหนดภายในเก้าสิบวัน โดยให้คืนความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติ
  ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลาที่
  สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
  มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติการคืนความเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....
  • หลักการ

   คืนความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แก่ผู้ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) และมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗


   เหตุผล

   เนื่องจากผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงเพราะไม่สามารถส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ได้อีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของบุคคลดังกล่าวสมควรเปิดโอกาสให้แสดงความจำนงขอกลับเป็น
   ผู้ประกันตนได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการคืนความเป็น
   ผู้ประกันตน พ.ศ. ....
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   มาตรา ๓ ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และสิ้นสุดความเป็น
   ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือมาตรา ๔๑ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
   พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมตามระเบียบที่เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำหนดภายในเก้าสิบวัน โดยให้คืนความเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติ
   ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งเงินสมทบและเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลาที่
   สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
   มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail