Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2639 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

พ.ศ. ....

 

 

 

หลักการ

          กำหนดกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

 

เหตุผล

         

          โดยที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรฐานการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 


(ร่าง)

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล

พ.ศ. ....

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหมายความว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ

“บุคลากร” หมายความว่า ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยซึ่งทำหน้าที่เฉพาะด้านบริหาร                 บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย

“คณะบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

หน่วยงานฝึกอบรม หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑

ข้อ ๓ ในกรณีที่นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร และคณะบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ให้นายจ้างดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรม             ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

มาตรฐานการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม วิธีการดำเนินการจัดฝึกอบรม และคุณสมบัติวิทยากร

ข้อ ๔ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้

(๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

(ข) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ค) การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

(ง) การป้องกันและควบคุมอันตราย

               (๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรม               ไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

                   (ข) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

 

 

               (๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีระยะเวลาการฝึกอบรม              ไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

                   (ข) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

                   (ง) การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย

               (๔) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง มีระยะเวลาการฝึกอบรม                 ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัย

                   (ข) สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

                   (ค) เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ง) การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

                   (จ) การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

                   (ฉ) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

               (๕)  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒) (๕) และ (๖) แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสี่สิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                   (ข) การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

                   (ค) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

               (๖)  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๔)                 แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล               เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัย

                   (ข) สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

                   (ค) เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ง) การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

                   (จ) การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

                   (ฉ) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                   (ช) การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                   (ซ) การจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการความปลอดภัย

                   (ฌ) การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

 

 

 

                   (๗) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

                   (ข) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   (ค) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

               (๘) หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหาร มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสี่สิบสองชั่วโมงอย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

                   (ข) กลยุทธ์การบริหารองค์กร

                   (ค) การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

                   (ง) การจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพการทำงาน และการป้องกันโรคจากการทำงาน

                   (จ) การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย

                   (ฉ) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน

                   (ช) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงพร้อมนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน

               (๙) หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคขั้นสูง มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงอย่างน้อยต้องมีหมวดวิชา ดังนี้

                   (ก) กลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

                   (ข) กลยุทธ์การบริหารองค์กร

                   (ค) การจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

                   (ง) ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตรวจประเมิน

                   (จ) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงพร้อมนำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาแผน

               ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคลตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

 

 

 

 

               ข้อ ๕ การฝึกอบรมตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ(๗) ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรม ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรมให้แจ้งกำหนดการอบรม วัน เวลา และสถานที่ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม รายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

               ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้ผู้ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรม

               ข้อ ๖ การฝึกอบรมตามข้อ ๔  วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๘) และ (๙) ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมให้นายจ้างจัดให้ผู้ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรม

ข้อ ๗ นายจ้างหรือหน่วยงานฝึกอบรมต้องดำเนินการตามวิธีการดำเนินการจัดฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน และมีวิทยากร         อย่างน้อยหนึ่งคน

(๒) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) (๘) และ(๙) เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

(๓) จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามข้อ ๔ (๔) และ(๖) เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาของหลักสูตร

(๔) จัดให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

               ข้อ ๘ วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

               (๑) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยาย ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๒) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา                 ที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยายและมีประสบการณ์การสอนในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๓) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ มีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

               (๔) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือระดับเทคนิคขั้นสูงประจำ               สถานประกอบกิจการซึ่งนายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรม โดยต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี

 

 

 

 

 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) หรือ (๓) และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรในหมวดวิชา    ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

              

 

 

                                                          ให้ไว้ ณ วันที่              พ.ศ. ....

                                                                                                                                                                             

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 

                                               

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail