Facebook


ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 313 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนออร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)
  พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งกำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้ขายสุราและขายยาสูบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายได้และค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้ถ่ายโอนอำนาจการอนุญาตให้ขายสุราและขายยาสูบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรายได้และค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด


    

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  เพิ่มบทนิยามคำว่า  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  และ  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๑๕๒  และ ร่างมาตรา ๑๕๙)
  ๓.๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
          ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจออกใบอนุญาตขายสุราทุกประเภท  และให้เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๑๕๕)
  ๓.๓  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
          ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจออกใบอนุญาตขายยาสูบทุกประเภท  และให้เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกเป็นรายได้
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๑๖๗)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓)
   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกใบอนุญาตขายสุราทุกประเภท  และให้เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
           ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๔)
   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๕)
   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกใบอนุญาตขายยาสูบทุกประเภท  และให้เงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
           ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๖)
   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ออกก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกดพิกถอน  (มาตรา ๗)
   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
           นับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๘)
   ๔.๙  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่ง  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           ใช้บังคับอยู่ก่อนวันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา ๙)
   ๔.๑๐  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๑๐)
   ๔.๑๑  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail