Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 79 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนอร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งกำหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เพื่อให้มีผลใช้บังคับครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล และให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •           เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน  เพื่อให้มีผลใช้บังคับครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ  และให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด

 • สาระสำคัญ
 • ๓.๑  เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๔)
  ๓.๒  แก้ไขเพิ่มเติมบทยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  เพื่อกำหนดให้พระราชบัญญัตินี้  ไม่ใช้บังคับแก่สุสานและฌาปนสถานที่กระทรวง  ทบวง  กรม
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดตั้งและดำเนินการ  (ร่างมาตรา ๕)
  ๓.๓  ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพในสถานที่อื่นที่อยู่ในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล
          เขตสุขาภิบาล  และเขตเมืองพัทยา (ยกเลิกมาตรา ๑๐ วรรคสอง)
  ๓.๔  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนด  บทนิยามคำว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
           และ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๑๑)
  ๓.๕  แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดบทนิยามคำว่า
          “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” (ร่างมาตรา ๑๗)
  ๓.๖  เพิ่มเติมบทบัญญัติให้เงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้  ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ร่างมาตรา ๒๔/๑) 


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
   ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
   ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓  และมาตรา ๔)
   ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  (มาตรา ๕)
   ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตให้เก็บ ฝัง หรือ เผาศพ (มาตรา ๖)
   ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (มาตรา ๗)
   ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  (มาตรา ๘)
   ๔.๘  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มาตรา ๙)
   ๔.๙  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๐ – ๑๒)
   ๔.๑๐  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๑๓)
   ๔.๑๑  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail