Facebook


ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 80 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กำหนดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น  

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   


   


   


   


            การแก้ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  เสนออร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับเรื่องและอนุญาตให้มีการเรี่ยไร


   


   


   


   


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  •            เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับเรื่องและอนุญาตให้มีการเรี่ยไร  ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการแก้ไขกฏหมายให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขกฏหมายแต่อย่างใด

 • สาระสำคัญ
 •           ๓.๑  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  “ผู้บริหารท้องถิ่น”  และ  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  (ร่างมาตรา ๔)
            ๓.๒  กำหนดให้การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์สาธารณะจะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร
                    ให้รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท  (ร่างมาตรา ๖)
            ๓.๓  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานรับเรื่องและอนุญาตการเรี่ยไร  (ร่างมาตรา ๘)
            ๓.๔  กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง
                    และกำหนดกิจการอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ( ร่างมาตรา ๒๑)


   

  • ประเด็นความคิดเห็น
  •           ๔.๑  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติ  (มาตรา ๑)
             ๔.๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันประกาศบังคับใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา ๒)
             ๔.๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทนิยาม  (มาตรา ๓)
             ๔.๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี่ยไรจะจัดให้มีได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุการเรี่ยไรแล้ว  (มาตรา ๔)
             ๔.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับเรื่องและอนุญาตการเรี่ยไร  (มาตรา ๕)
             ๔.๖  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  (มาตรา ๖)
             ๔.๗  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล  (มาตรา ๗ – มาตรา ๘)
             ๔.๘  ข้อเสนอแนะอื่นๆ


   สามารถอ่านร่างกฎหมาย (ฉบับเต็ม) และแสดงความคิดเห็นได้ที่ : แบบแสดงความคิดเห็น

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail