Facebook


ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561-วันที่ 11 มกราคม 2562)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2533 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีหลักการบางประการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการรายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นพร้อมจัดทำคำชี้แจงการตรวจสอบความจำเป็น (Checklist) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน หน่วยงานในสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยขอได้โปรดแจ้งความคิดเห็นเป็นหนังสือ หรือดาวน์โหลดเอกสารและแสดงความเห็นดังนี้
1. ทางเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ www.dtam.moph.go.th โดยเข้าไปที่ "บริการประชาชน" เลือกเข้าไปที่ "ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" และเลือก "การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย" และแสดงความคิดเห็นที่ "ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562) หรือ
2. เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยที่ http://www.lawamendment.go.th/index.php/component/k2/item/1375-17-2561-11-2562 
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ       

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                                                                         เหตุผล 


                      โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรขยายความคุ้มครองและการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนที่ได้รับการรับรองสิทธิไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับสมควรปรับปรุงมาตรการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มบทกำหนดโทษทางอาญากรณีการฝ่าฝืนบทบัญญัติเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ เพิ่มบทบัญญัติที่ให้อำนาจในการเปรียบเทียบคดีบรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  


                                                               หลักการ


                     แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้


                     (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุน” และ “อธิบดี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓ และมาตรา ๑๓)


                     (๒) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจในการออกกฎกระทรวง
  ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม รวมทั้งการลดหรือยกเว้นค่าตอบแทนสำหรับการใช้ประโยชน์ตำรับ
  ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง)  


                     (๓) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ และวิธีการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย วาระการดำรงตำแหน่งและ
  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มหรือ
  แทนตำแหน่งที่ว่าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ (๗) และมาตรา ๙)


                     (๔) กำหนดเพิ่มประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชุมชน และกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ และเพิ่มมาตรา ๔๒/๑ ถึงมาตรา ๔๒/๕)


                         (๕) แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ข้อยกเว้นการใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิ และเพิ่มอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๓๔ วรรคสอง (๒) และมาตรา ๓๕ วรรคสี่)


                     (๖) กำหนดให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการออกใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมืองของต่างประเทศในประเทศไทย และ
  ใบแทนหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร  

  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ วรรคสอง และมาตรา ๖๔ วรรคสอง)


                     (๗) ปรับปรุงที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
  และการดำเนินงานของกองทุนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่)


                     (๘) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา และเพิ่มบทบัญญัติที่ให้อำนาจเปรียบเทียบในคดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ และเพิ่มมาตรา ๗๗/๑ มาตรา ๗๗/๒ และมาตรา ๘๒/๑)


                     (๙) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


2 ความคิดเห็น