Facebook


ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... (เดิม) ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และเปิดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2708 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติ ดังนี้

               ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม และกำหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลในการจัดทำและปรับปรุงประมวลจริยธรรม กำหนดหลักเกณฑ์การนำจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงวินิจฉัย ตีความ หรือให้ความเห็นในเรื่องที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รวมทั้งความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับ (๑) มาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดตามมาตรา ๕ ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ให้ใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท และ (๒) กลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม ในหมวด ๒ และการรักษาจริยธรรม ในหมวด ๓ ของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ให้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรอิสระและศาล ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

               ๒. ให้สำนักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรกำหนดแนวทางและคำอธิบายพฤติกรรมทางจริยธรรมสำหรับกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแทรกมาตรฐานทางจริยธรรมเข้าไปในกระบวนการสรรหา เลือกสรร เลื่อนตำแหน่ง และการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกต้องตรงกัน รวมทั้งควรกำหนดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้านตามประมวลจริยธรรมให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการประเมินผลในเบื้องต้นและดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรศึกษาและประเมินผลการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

สำนักงาน ก.พ. จึงนำร่างกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายฯ เพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๐๗ ,๐๒ ๕๔๗ ๑๗๑๒

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว”.และมาตรา ๒๕๘ ข.(๔) บัญญัติให้ ให้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา


  การกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ สำหรับข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ
  ของฝ่ายบริหาร แต่ไม่หมายความรวมถึง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความเขมแข็งใหการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสอดคลองกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ เพื่อใหข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผูบังคับบัญชา/ผูนํา
  ในภาครัฐ เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อประเทศชาติและประชาชน
  เนื่องจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน และการพัฒนาประเทศใหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายเพื่อเสริมสร้
  งความเข้แข็งในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาเจ้าหนาที่ของรัฐแต่ละประเภทให้มีมาตรฐานเดียวกัน  • การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
  • ในการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้การบังคับใช้มีความครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
   ที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางมาตรฐานเดียว และการกำหนดผู้รับผิดชอบโดย
   ให้มีกลไก
   ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมใน ๓ ระดับ
   ประกอบด้วย (๑) กลไกระดับชาติ คือ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) (๒) องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ (๓) หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจของผู้รับผิดชอบการดำเนินการในแต่ละระดับให้มีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 • การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
 • คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
 • การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ท่านเห็นด้วยกับกฎหมายนี้หรือไม่
  • ท่านมีข้อสังเกตหรือความเห็นต่อกฎหมายนี้อย่างไร
  • ข้อเสนอแนะอื่นๆ
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail