Facebook


ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 91 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

              ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

              “(๙) รถของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย และรถของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่รถของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย และรถของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย                ด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยยินยอมให้มีการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำประเทศไทย และกำหนดให้สำนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน โดยเอกสิทธิ์ประการหนึ่ง คือ    การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีสำหรับรถส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่รถของสำนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่บุคคลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  • เนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มิได้มีฐานอำนาจไว้
  •               แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีฐานอำนาจสำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่รถของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย และรถของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

 • เพิ่มเติมความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 •               อยู่ในมาตรา ๓ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็น (๙) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522


                “(๙) รถของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย และรถของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

  • การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่รถของสำนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องก
  • การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีให้แก่รถของสำนักงานและเจ้าหน้าที่  สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำประเทศไทย

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail