Facebook


ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3767 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

              ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

              คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

           ซึ่งร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) วาระที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขในประเด็นสาระสำคัญ 2 ประเด็น คือ กำหนดมิให้นำกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติมาบังคับใช้กับพื้นที่ป่าที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเพิกถอนป่าชุมชน (ร่างมาตรา 7) และกำหนดให้การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 41)

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงนำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1 รับฟังความคิดเห็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

1. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) วาระที่ 1

2. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

3. สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

4. คำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)

5. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

*ช่องทางแสดงความคิดเห็นร่างพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. ....

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน


  พ.ศ. ….


                     


   


  หลักการ


  ให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน


   


  เหตุผล


  โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
  อย่างสมดุลและยั่งยืน ในรูปแบบของการจัดตั้งป่าชุมชน และให้ชุมชนได้จัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน แผนจัดการป่าชุมชน และระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย
  ป่าชุมชน อันส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail