Facebook


ร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1043 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุขของชนชาวไทย ให้มีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต


  ในการดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขของรัฐดังกล่าว ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐ ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณสุข จึงมีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเป็นเงินสมทบอื่นเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเงินให้แก่หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และจะส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


  จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการตราพระราชบัญญัตินี้  -  •           ด้วยปรากฏว่าหน่วยบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลายแห่งขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องจัดให้หน่วยบริการสาธารณสุข แม้จะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จนอาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน


             จึงจำเป็นต้องมีจำนวนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทอื่นซึ่งเป็นเงินสมทบอื่นเข้ากองทุน นอกเหนือจากเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 •  


   


   


   


   


   


   


   


            (ร่าง)  พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้


   


            ๑. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำนาจจัดเก็บเงินสมทบจากยาสูบ


            ๒. ให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีหน้าที่ชำระเงินสมทบ


            ๓. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบหรือผู้นำเข้ายาสูบ เป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินสมทบ


            ๔. ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบ แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากผู้ผลิตและผู้นำเข้าพร้อมกับการชำระภาษี


   


            ๕. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 • (ร่าง)  พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้


  ๑. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำนาจจัดเก็บเงินสมทบจากยาสูบ


  ๒. ให้ผู้บริโภคเป็นผู้มีหน้าที่ชำระเงินสมทบ


  ๓. ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตยาสูบหรือผู้นำเข้ายาสูบ เป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินสมทบ


  ๔. ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบ แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากผู้ผลิตและผู้นำเข้าพร้อมกับการชำระภาษี


  ๕. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเงินที่ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยบริการภาครัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

  • (ร่าง) พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลัก
  •  เห็นด้วยหรือไม่กับการมี (ร่าง)  พระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. .... หรือไม่ เพราะเหตุใด

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail