Facebook


ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นนับแต่วันที่ 6 -22 ก.ค. 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4847 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ส่งความคิดเห็นมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   เหตุผล


  โดยที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจำหน่าย และให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดระบบ การบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย โดยแก้ไขและปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนให้รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและที่มาของกองทุน แก้ไขหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและสถาบันชาวไร่อ้อย หน้าที่ของชาวไร่อ้อย หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย สถาบันชาวไร่อ้อยและโรงงานจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิต การจัดจำหน่าย การนำเข้า และการส่งออกน้ำตาลทราย การกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ตลอดจนบทกำหนดโทษให้ครอบคลุม ทุกกรณี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ


   


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • บันทึกบทวิเคราะห์


   ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


    


           ๑.  ความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมาย


   เนื่องจากพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติบางประการอาจเหมาะสมกับเหตุการณ์ในขณะนั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในเรื่องระบบการบริหารจัดการ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดบทบัญญัติใหม่


   ให้สอดรับกับแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขอำนาจขององค์กรผู้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายดังกล่าวให้สั้นลงและน้อยลง เพื่อให้สอดรับกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าระหว่างประเทศและสามารถรับสนองนโยบายของรัฐได้อย่างทันท่วงที


           ๒.  เหตุผลที่ต้องเสนอร่างกฎหมายในระยะเวลานี้


   เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่อาจใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในการปฏิบัติอย่างมากและปรากฏขึ้นทุกปี  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งสะสมและยุ่งยากในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งไม่สามารถรับสนองตามนโยบายของรัฐได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเสนอร่างกฎหมาย                     ในระยะเวลานี้


           ๓.  ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น


   บทบัญญัติของร่างกฎหมายดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นโดยตรง


           ๔.  การขอข้อมูลหรือความเห็นจากส่วนราชการอื่น


   การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้มีการจัดทำและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นในการประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 98/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมฝ่ายต่าง ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 


           ๕.  ประโยชน์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้


   ๕.๑  รัฐสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้อย่างรวดเร็ว


   ๕.๒  สามารถลดขั้นตอนและการดำเนินการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย


   ๕.๓  ลดระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ


   ๕.๔  ลดข้อโต้แย้งระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง


           ๖.  สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้


   ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเฉพาะที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้ จะมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด


           ๗.  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินและงบประมาณ


   ร่างกฎหมายนี้ไม่เป็นภาระหรือกระทบต่อรายจ่ายด้านการเงินและงบประมาณของประเทศ


   แต่จะส่งผลดีในทางอ้อม เพื่อสามารถบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้อย่างมี


   ประสิทธิภาพภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้


           ๘.  มาตรการควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่


   การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 


    

 • บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..)


  พ.ศ. ....


   


   


  หลักการ


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังต่อไปนี้


  ๑.  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามและกำหนดบทนิยามใหม่ดังนี้ (ร่างมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕)


  ๑.๑ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า “น้ำตาลทราย” ให้ครอบคลุมถึง น้ำอ้อยไม่ว่าจะนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายหรือไม่


  ๑.๒  แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่า “โรงงาน” โดยกำหนดให้โรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายตามประเภท วิธีการผลิต และกำลังการผลิตที่ไม่เกินกำหนดในกฎกระทรวงไม่เป็นโรงงานภายใต้พระราชบัญญัตินี้


  ๑.๓  กำหนดบทนิยามใหม่คำว่า “น้ำอ้อย” เพื่อให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้โดยตรง


  ๑.๔  กำหนดบทนิยามใหม่คำว่า “สมาคมโรงงาน” เพื่อรองรับการดำเนินงานของสมาคมโรงงานให้ตรงกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ


  ๒.  เพิ่มเติมให้รัฐมนตรีผู้รักษาการมีอำนาจในการกำหนดระเบียบ กฎกระทรวงและประกาศเดิมมีอำนาจเพียงแต่การกำหนดระเบียบ (ร่างมาตรา ๖)


  ๓.  แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายนี้ให้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย (ร่างมาตรา ๗)  


  ๔.  แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมถึงคณะทำงานและให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปัจจุบัน (ร่างมาตรา ๗)


  ๕.  แก้ไของค์ประกอบและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเพิ่มเติมดังนี้ (ร่างมาตรา ๘)


  ๕.๑  เพิ่มเติมผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากเดิม ๒ คน มาเป็น ๒ คน


  ๕.๒  ให้มีผู้แทนจากชาวไร่อ้อยจำนวน ๑๒ คน โดยมาจากสถาบันชาวไร่อ้อยที่มาจากสมาคม ๙ คน สถาบันชาวไร่อ้อยที่มาจากสหกรณ์ ๒ คน และสถาบันชาวไร่อ้อยที่มาจากกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ๑ คน


  ๕.๓  เพิ่มเติมผู้แทนโรงงานจากเดิม ๗ คน มาเป็น ๙ คน


  ๖.  แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มคุณสมบัติของผู้แทนฝ่ายราชการ โดยต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย (ร่างมาตรา ๘)


  ๗.  แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มคุณสมบัติของผู้แทนชาวไร่อ้อยต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของโรงงานและคุณสมบัติของผู้แทนโรงงานต้องไม่เป็นชาวไร่อ้อย (ร่างมาตรา ๘)


  ๘.  แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการประชุมของคณะกรรมการเพื่อแก้ไขกรณีที่มีกรรมการบางท่านพ้นวาระก่อนครบกำหนดและทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครบและไม่สามารถประชุมได้ โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถประชุมต่อไปได้ แต่ต้องมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงาน อย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม (ร่างมาตรา ๙)


  ๙.  แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการเรียกประชุมและการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสามารถดำเนินการต่อไปได้ (ร่างมาตรา ๑๐)


         ๑๐.  แก้ไขใหม่ ให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายหลักต่าง ๆ และโอนอำนาจหน้าที่เดิมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการกำหนดระเบียบ และประกาศต่าง ๆไปให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้ำตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๑๐)


    ๑๑.  ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจากเดิมมีกรรมการจำนวน ๑๓ คน มาเป็น ๑๕ คน โดยยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเพิ่มเติมกรรมการผู้แทนโรงงานจากเดิม ๔ คน มาเป็น ๕ คน และให้มีผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม ๕ คนมาเป็น ๗ คน โดยต้องมาจากสถาบันที่มาจากสมาคม ๕ คน สถาบันที่มาจากสหกรณ์ ๑ คน และสถาบันที่มาจากกลุ่มเกษตรกร ๑ คน (ร่างมาตรา ๑๑)


         ๑๒.  แก้ไขให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจ โดยทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบและ


  ประกาศต่างๆที่เป็นหน้าที่เดิมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร (ร่างมาตรา ๑๑)


    ๑๓.  ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน จากเดิมมีกรรมการจำนวน ๑๒ คน มาเป็น ๑๕ คน โดยเพิ่มเติมกรรมการผู้แทนโรงงานจากเดิม ๓ คน มาเป็น ๔ คน และให้มีผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม ๓ คน มาเป็น ๕ คน โดยต้องมาจากสถาบันที่มาจากสมาคม ๓ คน สถาบันที่มาจากสหกรณ์ ๑ คน และสถาบันที่มาจากกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ๑ คน (ร่างมาตรา ๑๒)


    ๑๔.  แก้ไขที่ตั้งของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จากเดิม ตั้งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็น กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และแก้ไขวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยตัดเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศออก เนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงของการค้าระหว่างประเทศ และตัดวัตถุประสงค์เรื่องการกระทำการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์มิใช่การกำหนดการกระทำอื่นที่จำเป็น (ร่างมาตรา ๑๒)


    ๑๕.  แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายโดยเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการในทุกด้านของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย แก้ไขเงินกู้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นเงินกู้ ยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ร่างมาตรา ๑๓)


         ๑๖.  ยกเลิกการนำส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ร่างมาตรา ๑๔)


         ๑๗.  แก้ไขเรื่องการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๕)


    ๑๘.  เพิ่มเติมในเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ร่างมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗)


    ๑๙.  ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอ้อย จากเดิมมีกรรมการจำนวน ๑๔ คน มาเป็น ๑๗ คน โดยเพิ่มเติมกรรมการผู้แทนโรงงานจากเดิม ๔ คน มาเป็น ๕ คน และให้มีผู้แทนชาวไร่อ้อยจากเดิม ๖ คน มาเป็น ๘ คน โดยต้องมาจากสถาบันที่มาจากสมาคม ๖ คน สถาบันที่มาจากสหกรณ์ ๑ คน และสถาบันที่มาจากกลุ่มเกษตรกร ๑ คน (ร่างมาตรา ๑๘)


  ๒๐. แก้ไขให้คณะกรรมการอ้อยมีทั้งหน้าที่และอำนาจ โดยนำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบและประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มากำหนดใหม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยในส่วนที่เกี่ยวกับด้านอ้อย (ร่างมาตรา ๑๘) 


  ๒๑.  กำหนดให้ชาวไร่อ้อยสามารถสังกัดสถาบันชาวไร่อ้อยได้เพียงแห่งเดียว (ร่างมาตรา ๑๙)


   


  ๒๒.  กำหนดหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยเพิ่มเติม โดยให้หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องนำส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดของตนกับโรงงานให้กับคณะกรรมการอ้อย และนำส่งเงินตามสิทธิให้แก่ชาวไร่อ้อยที่อยู่ในสังกัดตน (ร่างมาตรา ๑๙)


  ๒๓.  กำหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย และหน้าที่ของสถาบันชาวไร่อ้อยไว้ในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ร่างมาตรา ๒๐)


  ๒๔.  ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการน้ำตาลทรายในส่วนของผู้แทนชาวไร่อ้อย ๕ คน โดยให้มีที่มาจากสถาบันที่มาจากสมาคม ๓ คน สถาบันที่มาจากสหกรณ์ ๑ คน และสถาบันที่มาจากกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ๑ คน (ร่างมาตรา ๒๑)


  ๒๕.  แก้ไขให้คณะกรรมการน้ำตาลทรายมีหน้าที่และอำนาจ โดยนำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบและประกาศของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มากำหนดใหม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการน้ำตาลทราย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลทราย (ร่างมาตรา ๒๑)


  ๒๖.  แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ และไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของประมาณการรายได้ที่คำนวณได้ (ร่างมาตรา ๒๒)


  ๒๗.  แก้ไขเรื่องการกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งขั้นต้นและขั้นสุดท้าย จากเดิมที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแก้ไขใหม่มาเป็นให้รัฐมนตรีผู้รักษาการให้ความเห็นชอบ (ร่างมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔)


  ๒๘.  แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ให้นำส่วนต่างที่เกิดขึ้นหักจากราคาอ้อยในปีถัดไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด (ร่างมาตรา ๒๕)


  ๒๙.  ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแยกอัตราโทษของชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยออกจากกัน และเพิ่มอัตราโทษเฉพาะโทษปรับจากเดิมเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่ารวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผู้แทนนิติบุคคล เพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓๐ ถึงร่างมาตรา ๓๕)


  ๓๐.  เพิ่มเติมความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง โดยกำหนดให้ต้องมีการคำนวณหาผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย หากไม่สามารถคำนวณได้ ให้มีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละสองของรายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔ เพื่อเป็นมาตรการบังคับ (ร่างมาตรา ๒๖)     


  ๓๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ (ร่างมาตรา ๓๖)


  ๓๒. กำหนดบทเฉพาะกาลให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐)


  ……………………………………….


   


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail