Facebook


ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4464 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เนื่องจากการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าว จึงสมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สองคล้องกับสภาพ ลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์http://www.lawamendment.go.th และ http://www.oap.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ Facebook : Atoms4Peace ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                ทั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว โดยได้จัดทำ ๑.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ๒. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัตพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่..)พ.ศ. .... ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติฯ ๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ๕. การวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติฯ ๖. แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลา และได้เผยแพร่เอกสารที่ได้จัดทำดังกล่าวในเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th นี้แล้ว

                ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาตรวจและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไว้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) จึงขอนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามกระบวนการต่อไป 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
  1. ลงทะเบียน
  2. หลักการ
  3. ปัญหาและสาเหตุฯ
  4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
  5. สาระสำคัญ
  6. ประเด็นความคิดเห็น

    กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

    กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

    กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

    กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

    รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    รายละเอียดส่วนตัว
    ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

    แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้


    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒)


    ๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘) และเพิ่มมาตรา ๘ (๑๘/๑))


    ๓. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๗))


    ๔. เพิ่มกลไกการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องกำเนิดรังสีอื่น (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒)


                             ๕. กำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑)


    ๖. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔)


    ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


    ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง)


    ๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑) 


                             ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และคำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานสำหรับเครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


                         ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ    ๑. การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง


    ๒. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ


    ๓. อัตราโทษสูงเกินไปโดยไม่ได้แบ่งตามระดับหรือประเภทของเครื่องกำเนิดรังสี


     


         • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
    • การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าว สมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
  • ๑. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการร่วมและมีอำนาจออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)


    ๒. เพิ่มกลไกในการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี และแก้ไขบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) เพิ่มมาตรา ๘ (๖/๑) เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗)


    ๓. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ตามมาตรา ๒๖/๑ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑๘)  และเพิ่มมาตรา ๙๑ วรรคสอง)


    ๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและแก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดังกล่าว(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒  มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


    ๕. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๒ และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑)


    ๖. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และให้คำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น  ปริมาณรังสีที่ได้รับหรือลักษณะการใช้งานสำหรับเครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


    ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
    ในพระราชบัญญัติที่กำหนดให้มีการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตได้

  • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้


    ๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดอำนาจหน้าที่
    ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒)


    ๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
    ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘)
    และเพิ่มมาตรา ๘ (๑๘
    /๑))


    ๓. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
    (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๗))


    ๔. เพิ่มกลไกการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง
    หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
    ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล
    หรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องกำเนิดรังสีอื่น (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖
    /๒)


    ๕. กำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
    และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
    แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑)


    ๖. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
    เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
    และมาตรา ๙๔)


    ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


    ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง)


    ๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒
    และเพิ่มมาตรา ๑๒๒
    /๑)


    ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับ
    กัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และคำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานสำหรับ
    เครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


                        ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

    ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
         
      ข้อมูลส่วนบุคคล
         
      เพศ
      อายุ ปี
      อาชีพ
      รายได้ บาท
      จังหวัด
      E-mail