Facebook


ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4311 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  เนื่องจากการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าว จึงสมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สองคล้องกับสภาพ ลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านทางเว็บไซต์http://www.lawamendment.go.th และ http://www.oap.go.th โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐ Facebook : Atoms4Peace ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                ทั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว โดยได้จัดทำ ๑.หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ๒. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัตพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่..)พ.ศ. .... ๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติฯ ๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ๕. การวิเคราะห์ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติฯ ๖. แผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลา และได้เผยแพร่เอกสารที่ได้จัดทำดังกล่าวในเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th นี้แล้ว

                ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาตรวจและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไว้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑) จึงขอนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามกระบวนการต่อไป 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้


  ๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒)


  ๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘) และเพิ่มมาตรา ๘ (๑๘/๑))


  ๓. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๗))


  ๔. เพิ่มกลไกการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องกำเนิดรังสีอื่น (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖/๒)


                           ๕. กำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑)


  ๖. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔)


  ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


  ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง)


  ๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑) 


                           ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และคำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานสำหรับเครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


                       ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  ๑. การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง


  ๒. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ


  ๓. อัตราโทษสูงเกินไปโดยไม่ได้แบ่งตามระดับหรือประเภทของเครื่องกำเนิดรังสี


   


     • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
  • การกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีในปัจจุบันมีเพียงระบบการออกใบอนุญาต ซึ่งมีกลไกในการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและไม่เหมาะสมกับการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางนิวเคลียร์และรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีดังกล่าว สมควรกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเป็นอีกระบบหนึ่งในการกำกับดูแล  รวมทั้งสมควรแก้ไขให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพ ลักษณะการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจในการกำหนดโทษมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
 • ๑. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการร่วมและมีอำนาจออกกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)


  ๒. เพิ่มกลไกในการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี และแก้ไขบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) เพิ่มมาตรา ๘ (๖/๑) เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗)


  ๓. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ตามมาตรา ๒๖/๑ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑๘)  และเพิ่มมาตรา ๙๑ วรรคสอง)


  ๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำการของผู้รับใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและแก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ดังกล่าว(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒  มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


  ๕. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๒ และเพิ่มมาตรา ๑๒๒/๑)


  ๖. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับกัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และให้คำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น  ปริมาณรังสีที่ได้รับหรือลักษณะการใช้งานสำหรับเครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


  ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
  ในพระราชบัญญัติที่กำหนดให้มีการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตได้

 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้


  ๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดอำนาจหน้าที่
  ของรัฐมนตรีดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๒)


  ๒. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจในการออกกฎกระทรวงของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
  ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๖) และ (๑๘)
  และเพิ่มมาตรา ๘ (๑๘
  /๑))


  ๓. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๗))


  ๔. เพิ่มกลไกการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีโดยระบบการแจ้งการครอบครอง
  หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัย
  ทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและใช้งานในสถานพยาบาล
  หรือสถานพยาบาลสัตว์ และเครื่องกำเนิดรังสีอื่น (เพิ่มมาตรา ๒๖/๑ และมาตรา ๒๖
  /๒)


  ๕. กำหนดให้ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
  และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
  แล้วแต่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑)


  ๖. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
  เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
  และมาตรา ๙๔)


  ๗. แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง)


  ๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง)


  ๙. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒
  และเพิ่มมาตรา ๑๒๒
  /๑)


  ๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลลงโทษผู้กระทำความผิดโดยคำนึงถึงปริมาณหรือระดับ
  กัมมันตภาพสำหรับวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และคำนึงถึงพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ หรือลักษณะการใช้งานสำหรับ
  เครื่องกำเนิดรังสี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐)


                      ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail