Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3284 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 โดยที่ในขณะนี้จะมีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนเสนอร่างกฎหมายตามมาตรา  ๗๗  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่กำหนดไว้ว่าก่อนที่รัฐจะตรากฎหมายฉบับใดขึ้นใช้บังคับ  รัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ  ด้วย  สำนักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมายฉบับดังกล่าวอันได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคเอกชน  และจะนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป  ในการนี้สำนักงาน  ก.พ.ร.  จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ  ฉบับดังกล่าวด้วย  

<<คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามความคิดเห็น>>

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ได้ประกาศใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ปรากฏว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวประชาชนยังมีภาระในการติดต่อขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตในหลายเรื่อง  เช่น  การที่ประชาชนต้องทำสำเนาเอกสารที่หน่วยราชการมีไว้ในความครอบครองมายื่นติดต่อราชการ  หรือการเสียค่าใช้จ่ายในการแปลและรับรองเอกสารที่หน่วยราชการยังคงออกเป็นภาษาไทย  ประกอบกับในขณะนี้ประเทศไทยมีระบบการอนุมัติอนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ  เป็นจำนวนมาก  จึงส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการขออนุมัติอนุญาต  และยังสร้างภาระให้แก่ประชาชนด้วย  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
  • เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมปัญหาที่กล่าวข้างต้นได้  และโดยที่มาตรา  ๗๗  และมาตรา  ๒๕๘  ค.  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้กำหนดให้รัฐใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จำเป็น  ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น  ดังนั้น  เพื่อให้กฎหมายฉบับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนกฎหมายฉบับดังกล่าว


    

 • หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
 • หลักการของร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  (ฉบับที่..)  พ.ศ. ....  มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


  (๑)  เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า  “หน่วยราชการ”  “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย”  “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ”  และ  “การตรวจสอบ”


  (๒)  ปรับปรุงการทบทวนการอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


  (๓)  ปรับปรุงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มีกฎกำหนดให้การกระทำใดต้องได้รับอนุญาต


  (๔)  เพิ่มหน้าที่ผู้อนุญาตต้องดำเนินการ


  (๕)  เพิ่มการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยให้ผู้อนุญาตขอหลักฐานที่หน่วยราชการอื่นมีอยู่ในความครอบครองมาใช้แทนการขอเอกสารจากผู้ขออนุญาต  และให้มีการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกดังกล่าว


  (๖)  ปรับปรุงวิธีการแจ้งของผู้อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า


  (๗)  กำหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตมีผลเป็นการต่ออายุใบอนุญาตหากได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วในกรณีไม่ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาต  และให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามใบอนุญาตเป็นการต่ออายุใบอนุญาตพลางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งภายหลังการตรวจสอบ  รวมทั้งให้การต่ออายุใบอนุญาตโดยมิต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยต้องมีการตรวจสอบ  เมื่อผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้ถือว่าผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคำสั่งถึงที่สุดไม่ต่ออายุใบอนุญาตซึ่งต้องกระทำหลังตรวจสอบ


  (๘)  กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งการสูญหายหรือการถูกทำลายของใบอนุญาตโดยไม่ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ


  (๙)  กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นภาษาไทยและภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail