Facebook


กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5648 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน          ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา เมื่อมีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น แล้วมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ ซึ่งการร้องทุกข์มีทั้งความผิดต่อส่วนตัวและความผิดต่อแผ่นดิน หรือมีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายมากล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


          สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในชั้นการสอบสวน มีคดีหลายประเภทที่คู่กรณี(ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) ร้องขอให้พนักงานสอบสวนทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณี(ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) พนักงานสอบสวนไม่สามารถที่จะทำตามความประสงค์ของคู่กรณี(ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) ได้ สาเหตุเพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนจะต้องทำสำนวนคดีอาญาดังกล่าวส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลให้พิจารณาต่อไป


          ดังนั้น ประชาชนควรจะกำหนดทางเลือกของตนเอง ให้มีสิทธิสมัครใจเข้าเจรจาตกลงหรือเยียวยาความเสียหายในคดีอาญา ซึ่งเกิดจากความประสงค์ของคู่กรณี
  (ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) เพื่อระงับคดีได้ตั้งแต่ในชั้นการสอบสวน อันเป็นการลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นคนกลาง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
  ในวิธีการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างดี และผ่านการอบรมมาทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยเข้าร่วมในการยุติข้อพิพาทคดีอาญาดังกล่าว  • คดีอาญาบางคดีที่ลักษณะของการกระทำเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ซึ่งผู้ต้องหาอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร หากมีการสนับสนุนให้คู่กรณี(ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหามีโอกาสแสดงความสำนึกในการกระทำและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ก็จะเป็นการนำไปสู่การยอมความและยุติคดีด้วยความสมานฉันท์ ควรส่งเสริมให้คู่กรณี(ผู้เสียหายและผู้ต้องหา) ได้มีทางเลือก
   ในการยุติข้อพิพาทของตนเอง โดยการร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินกระบวนการ ไกล่เกลี่ย จึงสมควรกำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน
   เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับผู้ที่กระทำความผิดให้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยปกติสุข

 • ๑.ใช้บังคับกับทุกหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน


  ๒.ถ้าเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ จะกำหนดกรอบอัตราโทษอย่างสูงไว้ไม่เกิน ๓-๕ ปี


  ๓.อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของคู่กรณี


  ๔.กำหนดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนพนักงานสอบสวน


  ๕.ถ้าการไกล่เกลี่ยสำเร็จพนักงานสอบสวนจะนำผลการไกล่เกลี่ยเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งยุติคดี แต่ถ้าการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนต่อไป

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail