Facebook


สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2783 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. ....

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ได้กำหนดโครงสร้างตามหลักการดังต่อไปนี้
 • ๑. การดำเนินการที่เป็นหลักการสำคัญของการชลประทาน เช่น การกำหนดทางน้ำชลประทาน การเก็บค่าชลประทาน การบำรุงรักษาและการคุ้มครองทางน้ำชลประทานยังคงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามการเดิมของกฎหมายปัจจุบัน เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจและยอมรับในปัจจุบันอยู่แล้ว เพื่อมิให้เกิดความสับสนทั้งในด้านเจ้าหน้าที่และประชาชน แต่ได้เพิ่มรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของระบบกฎหมายในปัจจุบัน


  ๒. เพิ่มเติมหลักการใหม่เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการชลประทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแนวทางการบริหารราชการในปัจจุบัน ในเรื่องดังต่อไปนี้


  (๒.๑) การจัดทำแผนการชลประทาน


  (๒.๒) การกำหนดทางน้ำชลประทานในเขตที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่นของรัฐ


  (๒.๓) การบริหารจัดการเขตชลประทาน


  (๒.๔) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ


   


  (๒.๕) การปรับปรุงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเป็นกองทุนเพื่อการชลประทาน


  (๒.๖) การกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจัดการเขตชลประทาน
  และทางน้ำชลประทาน


  (๒.๗) การกำหนดมาตรการคุ้มครองทางน้ำชลประทานเพิ่มเติม


  (๒.๘) การใช้มาตรการทางปกครองและมาตรการทางแพ่งกับการกระทำที่เกิดความเสียหายแก่การชลประทาน

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail