Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7250 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

 

   เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลของกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  

                                

   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... โดยมีกำหนดระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


   


      ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพทั้งในทางนโยบายและการปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการของกลไกทั้งในส่วนนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) ส่วนวิชาการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและปฏิบัติ คือ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) และส่วนปฏิบัติ คือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ปัญหาและสาเหตุ


       การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยในปัจจุบัน ดำเนินการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการ โดยมีกลไกขับเคลื่อนระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (นอปท.) และมี ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นกลไกระดับปฏิบัติ ซึ่ง ศรชล.จัดตั้งขึ้นตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สภา มช.) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๐ และได้รับความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐ ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ (ทร.) เป็นหน่วยประสานงานหลัก กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานร่วม มีหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในทะเล


       การดำเนินการที่ผ่านมาของ ศรชล.พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากมีข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่ ซึ่ง ศรชล.มีฐานะเป็นเพียง ศูนย์ประสานการปฏิบัติแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งการ อำนวยการ หรือควบคุมการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งต้องอาศัยบุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถบูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย                                                                                                                                                                 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในปัจจุบัน ประสบปัญหาการบริหารจัดการทั้งจากภายในและภายนอกราชอาณาจักร ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในเขตทางทะเลที่มีความหลากหลายทั้งในบริเวณที่ประเทศไทยมีอำนาจอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตยที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไว้ รวมทั้งมีสิทธิหน้าที่อื่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม ทำให้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้บังคับในเขตทางทะเลที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักร หรืออาจไม่ครอบคลุมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีอยู่อย่างมากมาย ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สาระสำคัญ


   


  ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๔๑ มาตรา แบ่งออกเป็น ๕ หมวด ดังนี้


  ๑.หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ร่างมาตรา ๕ - ร่างมาตรา ๑๖)


   ๑) ให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)


   


   ๒) ให้มีคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.)


  ๒. หมวด ๒ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ร่างมาตรา ๑๗ - ร่างมาตรา ๒๖)


   ๑) ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และให้มีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค (ศรชล.ภาค) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) มีหน้าที่รับผิดชอบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคและจังหวัดชายทะเล


  ๒) ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.)


  ๓. หมวด ๓ ภารกิจของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ร่างมาตรา ๒๗ - ร่างมาตรา ๒๙) กำหนดให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็น ๒ กรณี คือ ๑) ในภาวะปกติ และ ๒) ในภาวะไม่ปกติ


  ๔. หมวด ๔ การปฏิบัติการและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๓๐ - ร่างมาตรา ๓๘)


  ๕. หมวด ๕ บทกำหนดโทษ (ร่างมาตรา ๓๙ - ร่างมาตรา ๔๐)


  ๖. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๔๑)


       กำหนดให้ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ออกโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ยังมีผลบังคับใช้กับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง 

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail