Facebook


ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3425 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

     ด้วยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว  แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทั้งระบบ ส่งผลให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

    ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) จำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจำเรือ ท่าเรือ ร่องน้ำทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึง เพื่อให้เรือไทยสามารถเข้าไปรับส่งสินค้ายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศด้านพาณิชยนาวี ที่ผ่านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ละฉบับ จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี ดังนั้น เพียงการบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดให้มีอำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อีกทั้งประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อำนาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคต ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการเร่งแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

      จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการกระทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระบบสำหรับเรือ ท่าเรือและคนประจำเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่สนับสนุนการทำการประมง คนประจำเรือประมง และท่าเรือประมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำการประมงสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

      โดยที่ต้องมีการประกาศใช้บังคับกฎหมายให้ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามหลักนิติธรรมอันเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

DOWNLOAD เอกสาร ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   หลักการ


  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ดังนี้


  ๑. ยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม


  ๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างของกฎหมายตามหลักการเรื่องรัฐชายฝั่ง (Coastal State Jurisdiction) และรัฐเมืองท่า (Port StateJurisdiction) ให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน


  ๓. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือให้รองรับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นภาคี


  ๔. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่าง ๆ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ซึ่งประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิก ต้องรับการตรวจประเมินในเวลาอันใกล้นี้


  ๕. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือทั้งระบบ เพื่อให้สอดรับกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 


  Unreported and UnregulatedFishing : IUU Fishing) ตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อมิให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความมั่งคงในทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


   



             เหตุผล


  ๑. เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกำกับดูแล การเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทั้งระบบ ส่งผลให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือ ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


  ๒. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ


  (International Maritime Organization: IMO) จำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจำเรือท่าเรือ ร่องน้ำทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึง เพื่อให้เรือไทยสามารถเข้าไปรับ


  ส่งสินค้ายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ


  ด้านพาณิชยนาวี ที่ผ่านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ละฉบับ จำเป็นต้องมี


  การออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี


  ดังนั้น เพียงการบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดให้มีอำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการ


  เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง


  จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน


  ๓. ประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การ


  ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ  จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อำนาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น  เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคตซึ่งหากไม่มีการดำเนินการเร่งแก้


  ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ


  ๔. จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึง


  การจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการกระทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing:IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการ


  ในภาพรวมทั้งระบบสำหรับเรือ ท่าเรือและคนประจำเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่


  สนับสนุนการทำการประมงคนประจำเรือประมง และท่าเรือประมง เป็นไปอย่างมี


  ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำการประมง


  สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมง


  ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


  ของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการ


  ป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 


  ดังนั้น จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีก


  เลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทาง


   


  เศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้



  • เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างกฎหมายทั้งระบบ ตามมาตราฐานสากล รองรับการตรวจประเมินของ IMO และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา IUU
  • ๑. เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกำกับดูแล การเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทั้งระบบ ส่งผลให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือ ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


   ๒. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ


   (International Maritime Organization: IMO) จำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจำเรือท่าเรือ ร่องน้ำทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึง เพื่อให้เรือไทยสามารถเข้าไปรับ


   ส่งสินค้ายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ


   ด้านพาณิชยนาวี ที่ผ่านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ละฉบับ จำเป็นต้องมี


   การออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี


   ดังนั้น เพียงการบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดให้มีอำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการ


   เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง


   จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน


   ๓. ประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การ


   ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ  จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อำนาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น  เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคตซึ่งหากไม่มีการดำเนินการเร่งแก้


   ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ


   ๔. จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึง


   การจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการกระทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


   ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing:IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการ


   ในภาพรวมทั้งระบบสำหรับเรือ ท่าเรือและคนประจำเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่


   สนับสนุนการทำการประมงคนประจำเรือประมง และท่าเรือประมง เป็นไปอย่างมี


   ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำการประมง


   สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมง


   ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


   ของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการ


   ป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 


   ดังนั้น จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีก


   เลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทาง


    


   เศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

 • เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างกฎหมายทั้งระบบ ตามมาตราฐานสากล รองรับการตรวจประเมินของ IMO และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา IUU
 • ๑. เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี แล้ว แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็นในบางบทบัญญัติมาตราตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น มิได้มีการแก้ไขปัญหาการกำกับดูแล การเดินเรือและการบริหารจัดการเรือทั้งระบบ ส่งผลให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการเรือ ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


  ๒. ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ


  (International Maritime Organization: IMO) จำเป็นต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งกำหนดมาตรฐานสากลความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับเรือ คนประจำเรือท่าเรือ ร่องน้ำทางเรือเดิน และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมถึง เพื่อให้เรือไทยสามารถเข้าไปรับ


  ส่งสินค้ายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ


  ด้านพาณิชยนาวี ที่ผ่านมาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่ละฉบับ จำเป็นต้องมี


  การออกกฎหมายภายในระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งมีขั้นตอนและใช้เวลามากในการเข้าเป็นภาคี


  ดังนั้น เพียงการบัญญัติไว้ในพระราชกำหนดให้มีอำนาจในการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับการ


  เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสาร เรือสินค้า หรือเรือประมง


  จะส่งผลให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน


  ๓. ประเทศไทยจะต้องได้รับการตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การ


  ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณ  จำเป็นต้องมีการออกกฎหมายให้อำนาจในการออกอนุบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น  เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว และที่จะเข้าเป็นภาคีในอนาคตซึ่งหากไม่มีการดำเนินการเร่งแก้


  ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ


  ๔. จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึง


  การจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการกระทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing:IUU Fishing) ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้การกำกับดูแลการเดินเรือและการบริหารจัดการ


  ในภาพรวมทั้งระบบสำหรับเรือ ท่าเรือและคนประจำเรือ ซึ่งรวมถึงเรือประมง เรือที่


  สนับสนุนการทำการประมงคนประจำเรือประมง และท่าเรือประมง เป็นไปอย่างมี


  ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำการประมง


  สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ และยกระดับมาตรฐานการประมง


  ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


  ของผู้ประกอบการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมิได้มีการ


  ป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 


  ดังนั้น จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีก


  เลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงในทาง


   


  เศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail