Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นความเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....กำหนดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1มิ.ย.2560 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.2560 (ส่งความเห็นที่ mscd2559@gmail.com)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5864 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ปรับ ๕ ม.ค.๕๙,๐๙๓๐
  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)


  พ.ศ. ....


   


   


   


   


  หลักการ


   


                     แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม     และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ


   


  เหตุผล


   


   


                     โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่นำชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภท วิทยฐานะ อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้                          กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ รักษาเอกราช และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งต้องจัดเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยกระทรวงกลาโหมมีแหล่งผลิตกำลังพลในระดับต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และสถาบันการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะสาขาหรือวิชาเฉพาะทางตามความต้องการของกองทัพ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 


                     กระทรวงกลาโหม ได้ศึกษาพิจารณาการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในสังกัดเพื่อพัฒนาระบบและขีดความสามารถของครูอาจารย์อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน พบว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ วรรค ๒ บัญญัติว่าอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารให้เป็นไปตามบัญชีท้าย พระราชบัญญัติ ฯ โดยในส่วนของตำแหน่งศาสตราจารย์กำหนดไว้ตั้งแต่ชั้นยศ พันเอกอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ), นาวาอากาศเอก(พิเศษ)  จนถึงชั้นยศ พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท ตำแหน่งรองศาสตราจารย์กำหนดไว้ตั้งแต่ชั้นยศ พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท จนถึงชั้นยศ พันเอก(พิเศษ), นาวาเอก(พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กำหนดไว้ตั้งแต่ชั้นยศ พันตรี, นาวาตรี,นาวาอากาศตรี จนถึงชั้นยศพันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโททำให้ข้าราชการทหารถูกจำกัดความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการจากหลักเกณฑ์ระยะเวลาการครองยศและโอกาสการได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างที่มีอยู่การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยยึดโยงกับชั้นยศดังกล่าว ทำให้อาจารย์ผู้ที่มีขีดความสามารถและความพร้อมด้านวิชาการไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน ขวัญกำลังใจ และเกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้งานของบุคลากรอีกประเด็นหนึ่งพบว่ากระทรวงกลาโหมยังไม่ได้กำหนดเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนวิชาสามัญ วิชาชีพและวิชาทหารที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โรงเรียนกีฬา) กระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียนนาฏศิลป์) ซึ่งผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน 


                     จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการให้กับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับอุดมศึกษาและกำหนดเงินประจำตำแหน่งประเภท วิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และสถาบันที่จัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเหล่า ให้เทียบเคียงได้กับข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โรงเรียนกีฬา) และกระทรวงวัฒนธรรม (โรงเรียนนาฏศิลป์)  • ความจำเป็นในการตราเป็นกฎหมาย


                      เนื่องจากบัญชีเงินประจำตำแหน่งแนบท้ายกฎหมายระเบียบข้าราชการทหารในปัจจุบันกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการผูกติดกับระดับชั้นยศ และยังไม่ได้กำหนดบัญชีเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ


    


   การใช้บังคับของกฎหมาย


                      ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้ข้าราชการที่ทำหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำการฝึกอบรมให้กับข้าราชการทหาร เข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการและวิทยฐานะ และมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง            ตามบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้


    


   สภาพบังคับของกฎหมาย


    


                      ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีการกำหนดข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ซึ่งจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และบทลงโทษ บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และวิทยฐานะ

 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail