Facebook

ประธานองคมนตรี

คือบุคคลที่ได้การยอมรับจากคณะองคมนตรีด้วยกันทั้งหมดให้เป็นประธานซึ่งประธานองคมนตรีในปัจจุบันคือ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์