Facebook

ศาลปกครอง

เป็นหนึ่งในสี่ศาลหลักของไทยอันประกอปไปด้วยศาลรัฐธรรมนูญ,ศาลยุติธรรม,ศาลปกครอง,และศาลทหาร ศาลปกครองมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างรัฐ,หน่วยงานของรัฐ,เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ