Facebook

ขายทอดตลาด

การนำทรัพย์สินที่เสร็จสิ้นกระบวนการทางศาลแล้วนำไปขายหรือประมูลเพื่อนำเงินมาใช้หนี้แก่เจ้าหนี้