Facebook

มหาภาค

ส่วนที่1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน มาตรา 291-296 ส่วนที่2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ มาตรา 297-302 ส่วนที่3 การถอดถอนจากตำแหน่ง มาตรา 303-307 ส่วนที่4 การดำเนิน{{คดีอาญา}}กับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง มาตรา 308-311