Facebook

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ได้นำร่างกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ....     รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th และ www.fda.moph.go.th ของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่วันที่  26 มิถุนายน 2561 ถึง 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... ดังนี้