Facebook

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

รายงานการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....

                   กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และ
เงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กลางภาครัฐสำหรับการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย
http://www.lawamendment.go.th หรือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ของกรมการเงินกลาโหม
http://dfd.mod.go.th

                   ผลการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

                   ๑. การแสดงความคิดเห็นผ่าน เว็บไซต์กลางภาครัฐสำหรับการรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย http://www.lawamendment.go.th โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นเป็นระยะเวลา ๒๐ วัน ตั้งแต่ ๒๐ มี.ค.๖๒ - ๘ เม.ย.๖๒ ซึ่งเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว พบว่ามีผู้เข้าชมร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... จำนวน ๑,๐๑๕ ครั้ง และมีผู้ดาวน์โหลด ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... จำนวน ๓๖๓ ครั้ง ซึ่งยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นผ่าน
e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   ๒. การแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
กรมการเงินกลาโหม โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ ๒๒ มี.ค.๖๒ -๒๗ พ.ค.๖๒ สรุปได้ว่า
ร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการประเภทอื่นๆ รายละเอียดดังนี้

                       ๒.๑ มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ ๗๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการทหาร ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙ บุคคลทั่วไป ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นๆ ๔ คน
คิดเป็นร้อยละ ๕.๗ พนักงานราชการ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ผู้รับบำนาญ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔
และข้าราชการกลาโหมพลเรือน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔

                       ๒.๒ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ มีความเข้าใจต่อหลักการของร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความเห็นว่าเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. ....
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และเมื่อร่าง พ.ร.บ. เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน