Facebook

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

- บันทึกข้อความหรือหนังสือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาชน

- เว็บไซต์ (เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เว็บไซต์สำนักอาหาร และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทยของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม)

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ชลบุรี

สามารถสรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ได้ ปรากฎดังไฟล์แนบ